Cách làm Báo Cáo Thực Tập Tại Tòa Án + Bài Mẫu [FREE]

Báo Cáo Thực Tập Tại Tòa Án là một bài báo cáo tổng hợp về những kinh nghiệm và kiến thức mà sinh viên đã học được trong quá trình thực tập tại tòa án. Báo cáo này có thể được yêu cầu bởi trường hoặc đại học mà sinh viên đang học, nhằm đánh giá kết quả thực tập của sinh viên và đưa ra những đánh giá, đề xuất và nhận xét cho sinh viên để cải thiện kỹ năng và hiểu biết về ngành luật. Báo Cáo Thực Tập Tại Tòa Án thường bao gồm các phần như giới thiệu về tòa án, công việc thực tập của sinh viên, các hoạt động mà sinh viên đã tham gia, những vấn đề pháp lý mà sinh viên đã đối mặt, và đánh giá tổng quan về trải nghiệm của sinh viên trong thực tập.

Tòa Án Nhân Dân là gì?

Tòa án nhân dân là một cơ quan tư pháp của Việt Nam, có chức năng giải quyết các tranh chấp và xét xử các vụ án dân sự, hình sự, hành chính, kinh tế, lao động, văn hóa, tôn giáo và các lĩnh vực khác được quy định bởi pháp luật. Tòa án nhân dân được xây dựng trên nguyên tắc độc lập, công bằng, minh bạch và trách nhiệm, có nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong vụ án, đảm bảo thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Các quyết định của tòa án nhân dân có tính bảo đảm pháp luật và bắt buộc thi hành.

Cách làm báo cáo thực tập luật tại Toà Án

Việc làm báo cáo thực tập luật tại toà án có thể được thực hiện theo các bước sau đây:

  • Bước 1: Tổng quan về toà án

Trình bày về lịch sử, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và cơ cấu của toà án mà bạn đã thực tập.

Cung cấp thông tin về cấu trúc và tổ chức của phòng làm việc của bạn.

  • Bước 2: Các hoạt động trong quá trình thực tập

Mô tả chi tiết các hoạt động, nhiệm vụ và trách nhiệm mà bạn đã thực hiện trong quá trình thực tập tại toà án.

Trình bày về những kinh nghiệm, kỹ năng mà bạn đã học được và áp dụng được trong công việc.

  • Bước 3: Đánh giá và kết luận

Đánh giá kết quả và thành tích của bạn trong quá trình thực tập.

Trình bày ý kiến của bạn về cách hoạt động của toà án và những vấn đề mà bạn đã gặp phải trong quá trình thực tập.

Đưa ra những đề xuất, gợi ý để cải tiến và nâng cao hiệu quả hoạt động của toà án.

  • Bước 4: Tài liệu tham khảo

Liệt kê các tài liệu tham khảo, các văn bản, báo cáo, tài liệu pháp luật mà bạn đã tham khảo trong quá trình thực tập.

Lưu ý: Báo cáo thực tập luật tại toà án cần được trình bày rõ ràng, logic và hợp lý, tuân thủ đúng các quy định về cách viết báo cáo. Ngoài ra, việc thực hiện báo cáo cần phải có sự hỗ trợ và giám sát của giáo viên hướng dẫn để đảm bảo chất lượng và độ chính xác của báo cáo.

Báo Cáo Thực Tập Tại Tòa Án
Báo Cáo Thực Tập Tại Tòa Án

===> Tham khảo Báo Cáo Thực Tập Công Ty Luật: Top 7 Bài Mẫu Hay

Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Tòa Án

Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Tòa Án 1: Áp Dụng Pháp Luật Trong Giải Quyết Về Tranh Chấp Đất Đai Tại Tand Thành Phố Điện Biên Phủ – Tỉnh Điện Biên

Báo Cáo Thực Tập Tại Tòa Án Nhân Dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đây là bài mẫu ngành luật của trường Đại Học Đại Nam. Đề tài “Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai tại TAND thành phố Điện Biên Phủ – Tỉnh Điện Biên” được chia thành ba chương.

Chương 1 giới thiệu tổng quan về TAND thành phố Điện Biên Phủ – Tỉnh Điện Biên, bao gồm lịch sử hình thành và các hoạt động dịch vụ của Tòa án, cũng như sơ đồ tổ chức hành chính và chức năng của từng bộ phận trong Tòa án.

Chương 2 tập trung vào giới thiệu hoạt động nghiệp vụ được thực tập và kết quả đạt được, cũng như thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện công việc tại nơi thực tập.

Chương 3 trình bày về một số vấn đề lý luận về tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai, pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai, trình tự và thủ tục xét xử sơ thẩm tranh chấp đất đai.

Ngoài ra, chương này cũng trình bày thực tiễn giải quyết về tranh chấp đất đai tại TAND thành phố Điện Biên Phủ – Tỉnh Điện Biên, bao gồm kết quả đạt được, khó khăn và vướng mắc, cũng như các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết về tranh chấp đất đai. Những kiến nghị này bao gồm hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai, cơ chế phối hợp trong giải quyết các tranh chấp đất đai, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, thẩm phán làm việc tại Tòa án và tăng cường công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đất đai.

TẢI BÀI MẪU 

Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Tòa Án 2: Giải Quyết Tranh Chấp Kinh Doanh Thương Mại Bằng Tòa Án Từ Thực Tiễn Tại Tand Huyện Thủ Thừa Tỉnh Long An

Báo cáo thực tập tại Tòa Án về giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng tòa án và pháp luật liên quan tập trung vào việc nghiên cứu các khía cạnh lý luận và thực tiễn của việc giải quyết tranh chấp này tại Tòa án, cụ thể là tại TAND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Nội dung báo cáo được chia thành ba chương.

Chương đầu tiên tập trung trình bày về khái niệm và đặc điểm của tranh chấp kinh doanh thương mại, cũng như lý luận pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng tòa án. Chương thứ hai trình bày về thực tiễn giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại bằng tòa án tại TAND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Chương thứ ba đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng tòa án. Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng xét xử trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng tòa án, góp phần đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

TẢI BÀI MẪU

Bài Mẫu 3: Ly Hôn Theo Pháp Luật Hôn Nhân Gia Đình Và Thực Tiễn Tại Tòa Án Nhân Dân Quận Bình Thạnh

Bài báo cáo thực tập ngành luật nghiên cứu về việc ly hôn theo pháp luật hôn nhân gia đình và thực tiễn tại Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh. Chương 1 của bài báo cáo trình bày về khái niệm ly hôn, căn cứ ly hôn theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, bao gồm căn cứ ly hôn khi thuận tình ly hôn và căn cứ ly hôn khi ly hôn theo yêu cầu của một bên.

Chương 2 nghiên cứu thực trạng giải quyết ly hôn tại Tòa án nhân dân Quận Bình Thạnh, bao gồm giới thiệu Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, thực trạng giải quyết ly hôn tại đây và nguyên nhân dẫn đến ly hôn tại Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Chương 3 đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng ly hôn tại Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật, đối với những bạn trẻ, đối với người dân và đối với Nhà nước.

TẢI BÀI MẪU

Bài mẫu 4: Thực Tiễn Giải Quyết Các Tranh Chấp Của TAND Về Quyền Thừa Kế Theo Di Chúc Tại Thành Phố Ninh Bình

Báo cáo thực tập này tập trung nghiên cứu về thực trạng giải quyết các tranh chấp thừa kế theo di chúc tại Tòa án Nhân dân thành phố Ninh Bình. Phần giới thiệu trình bày lý do chọn đề tài, mục đích và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và bố cục của báo cáo.

Phần thực trạng giải quyết các tranh chấp thừa kế theo di chúc tại Tòa án Nhân dân thành phố Ninh Bình được chia thành hai chương. Chương 1 trình bày cơ sở lý luận về pháp luật thừa kế theo di chúc tại Việt Nam, bao gồm khái niệm và nguyên tắc pháp luật, phân loại thừa kế theo di chúc và theo pháp luật. Chương 2 trình bày thực trạng giải quyết các tranh chấp thừa kế theo di chúc tại Tòa án Nhân dân thành phố Ninh Bình, bao gồm tình hình giải quyết, nhận xét và đánh giá, những hạn chế và nguyên nhân dẫn đến tồn tại trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Phần nhận xét kiến nghị trình bày một số kiến nghị cơ bản nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về thừa kế theo di chúc và cải thiện công tác giải quyết tranh chấp về thừa kế tại Tòa án Nhân dân thành phố Ninh Bình.

Tóm lại, báo cáo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về thực trạng giải quyết tranh chấp thừa kế theo di chúc tại Tòa án Nhân dân thành phố Ninh Bình và đề xuất một số giải pháp để cải thiện tình hình này.

TẢI BÀI MẪU

Bài mẫu 5: Báo cáo thực tập tại Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa

Báo cáo thực tập tại Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa bao gồm ba chương.

Chương 1 giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, đặc điểm hoạt động dịch vụ và sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong Tòa án, cũng như các quy định chung của Tòa án và tình hình hoạt động trong hai năm gần đây.

Chương 2 trình bày nội dung thực tập tại Tòa án, bao gồm quy trình công việc chung, công việc tìm hiểu được về thực tế, và đánh giá mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn.

Chương 3 là tự đánh giá của người thực tập về nội dung và quá trình thực tập tại Tòa án, bao gồm nhận xét về công đoạn tham gia, nghề nghiệp bản thân và mối quan hệ giữa các cá nhân, đồng nghiệp, tổ, bộ phận và đơn vị.

Báo cáo sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn về hoạt động của Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa cũng như kinh nghiệm và kiến thức thu được trong quá trình thực tập tại đây.

TẢI BÀI MẪU

Việc viết bài Báo Cáo Thực Tập Tại Tòa Án là một công việc yêu cầu sự chuyên nghiệp, trung thực và cẩn trọng. Để viết báo cáo này, sinh viên cần có những kỹ năng cơ bản như khả năng nghiên cứu, sáng tạo và phân tích thông tin một cách logic và chính xác.

Sinh viên cần có khả năng đọc hiểu các văn bản pháp luật, biết cách áp dụng chúng vào thực tế và hiểu được quy trình và quy định của tòa án. Ngoài ra, sinh viên cần có kỹ năng viết lách tốt, biết cách sắp xếp, trình bày thông tin một cách rõ ràng, logic và thuyết phục. Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và làm việc nhóm cũng rất quan trọng để đảm bảo báo cáo được hoàn thành đúng thời hạn và đạt được chất lượng cao. Cuối cùng, sự chính xác và trung thực trong việc trình bày thông tin là điều không thể thiếu, vì đây là yếu tố cơ bản đảm bảo tính hợp pháp và chuyên nghiệp của báo cáo.

===> Báo Cáo Thực Tập Tại Viện Kiểm Sát Nhân Dân – Tải Free Bài Mẫu

===> Nhận làm báo cáo thực tập trọn gói bao chỉnh sửa CHUYÊN NGHIỆP – CHẤT LƯỢNG – UY TÍN

===> Hỗ trợ xin dấu thực tập tại công ty, ngân hàng, nhà hàng, khách sạn,…

===> Các bạn hãy liện hệ ngay zalo 0936.885.877 để gặp nhân viên tư vấn ngay 

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877