Chia Sẻ Top Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ngân Hàng

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày tới các bạn những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ngân Hàng hay, tiêu biểu. Ngành ngân hàng ở Việt Nam đang ngày càng phát triển và có những bước tiễn rõ rệt. Song song với đó, luật ngân hàng cũng ngày được chú trọng và quan tâm nhiều hơn. Hiện nay có nhiều trường đại học trên cả nước đã đào tạo chuyên sâu và cao học ngành học này. Nhiều bạn học viên hiện đang trong bước đầu của quá trình viết bài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ngân Hàng. Để giúp đỡ các bạn học viên, chúng tôi sẽ trình bày tới các bạn những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ngân Hàng tiêu biểu.

Dạng đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ngân Hàng tiêu biểu

Để hiểu rõ về đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ngân Hàng ta phải hiểu cụ thể về từng dạng đề tài của nó. Do vậy, đầu tiên chúng tôi sẽ đưa ra cho các bạn những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ngân Hàng tiêu biểu và thường gặp nhất.

 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ngân Hàng về tổ chức của ngân hàng nhà nước
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ngân Hàng về hoạt động của ngân hàng nhà nước
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ngân Hàng về tài chính, kế toán của ngân hàng nhà nước
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ngân Hàng về thanh tra, giám sát ngân hàng
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ngân Hàng về kiểm toán nội bộ
 • ………
Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ngân Hàng
Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ngân Hàng

Những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ngân Hàng hay + sáng tạo

Sau đây chúng tôi sẽ trình bày cụ thể cho các bạn thấy về từng dạng đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ngân Hàng. Để có được những thông tin này chúng tôi đã tìm hiểu và tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Cụ thể như sau:

Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ngân Hàng về tổ chức của ngân hàng nhà nước

 1. Đánh giá hệ thống tổ chức ngân hàng nhà nước thống nhất, gồm nhiều bộ máy điều hành.
 2. Trình bày về cơ cấu tổ chức của ngân hàng nhà nước do chính phủ quy định.
 3. Nghiên cứu cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ, quyền bạn của các đơn vị thuộc ngân hàng.
 4. Thực trạng hoạt động tổ chức và kinh doanh của hệ thống ngân hàng nhà nước.
 5. Một số hạn chế trong cách thức tổ chức và kinh doanh của ngân hàng theo quy định của pháp luật.
 6. Hoạt động lãnh đạo, điều hành ngân hàng nhà nước.
 7. Một số điều cần nghiên cứu về thống đốc ngân hàng nhà nước.
 8. Cơ sở pháp lý hình thành tổ chức ngân hàng nhà nước.
 9. Trách nhiệm và quyền hạn của thống đốc ngân hàng nhà nước.
 10. Thẩm quyền hoạt động tổ chức và chỉ đạp thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
 11. Trình bày về đại diện pháp nhân của ngân hàng theo quy định của pháp luật.
 12. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 13. Một số điểm hạn chế trong tổ chức và kinh doanh ngân hàng theo quy định của pháp luật.
 14. Cán bộ, công chức của ngân hàng nhà nước – quyền và nghĩa vụ.
 15. Hoạt động tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức theo quy định của luật ngân hàng 2020.

===> Chia Sẻ Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Lao Động

===> Giá Dịch Vụ Làm Luận Văn Là Bao Nhiêu? Bảng giá 2022

Chuyên ngành Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ngân Hàng về hoạt động của ngân hàng nhà nước

 1. Thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định của pháp luật.
 2. Đánh giá về công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia tại ngân hàng nhà nước.
 3. Trình bày về hoạt động tái cấp vốn theo quy định của pháp luật tại ngân hàng Agribank.
 4. Nghiên cứu thực tế lãi suất của ngân hàng nhà nước được công bố để chống cho vay nặng lãi.
 5. Trình bày về tỷ giá đối đoái tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương theo quy định của pháp luật.
 6. Một số yêu cầu đặt ra cho chế độ dự trữ bắt buộc của ngân hàng nhà nước theo quy định của pháp luật.
 7. Nghiên cứu tình trạng cho vay vốn tiêu dùng tại ngân hàng nhà nước trong thời gian qua.
 8. Quy định nghiệp vụ thị trường mở theo quy định của pháp luật tại ngân hàng nhà nước trong những năm qua.
 9. Đánh giá về thực trạng phát hành tiền giấy, tiền kim loại tại ngân hàng nhà nước.
 10. Đánh giá về quyết định: “Ngân hàng Nhà nước là cơ quan duy nhất phát hành tiền giấy, tiền kim loại của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”
 11. Nghiên cứu về hoạt động phát hành tiền giất, tiền kim loại tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam.
 12. Các yếu tố thị trường, thương mại ảnh hưởng tới hoạt động phát hành tiền giấy của ngân hàng nhà nước Việt Nam.
 13. Hạn chế trong hoạt động thiết kế, in đúc, bảo quản, vận chuyển, phát hành tiền vào lưu thông của ngân hàng nhà nước.
 14. Một số điều cần lưu ý trong hoạt động xử lý tiền rách nát, hư hỏng của ngân hàng theo quy định của pháp luật.
 15. Đánh giá tình trạng thu hồi, thay thế tiền của ngân hàng theo quy định của pháp luật.
 16. Quyền và nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng nhà nước theo quy định của pháp luật.
 17. Trình bày về quan điểm: “Tiền giấy, tiền kim loại phát hành vào lưu thông là tài sản “Nợ” đối với nền kinh tế và được cân đối bằng tài sản “Có” của Ngân hàng Nhà nước.”
 18. Nghiên cứu hoạt động thiết kế, in, đúc, bảo quản, vận chuyển, phát hành tiền vào lưu thông, tiêu hủy tiền.
 19. Trình bày Ngân hàng nhà nước thiết kế mệnh giá, kích thước, trọng lượng, hình vẽ, hoa văn và các đặc điểm khác của tiền trinhg thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 20. Hoạt động xử lý tiền rách nát, hư hỏng tại ngân hàng quân đội – MB bank.
 21. Ngân hàng Nhà nước quy định tiêu chuẩn phân loại tiền rách nát, hư hỏng; đổi – thực trạng và giải pháp.
 22. Đánh giá hoạt động thu hồi, thay thế tiền theo quy định của pháp luật tại ngân hàng nhà nước.
 23. Trình bày hoạt động tiền mẫu, tiền lưu niệm tại các ngân hàng nhà nước Việt Nam.
 24. Đánh giá hoạt động ban hành, kiểm tra nghiệp vụ phát hành tiền của ngân hàng nhà nước Việt Nam.
 25. Thực tế hành vi làm tiền giả, vận chuyển tàng trữ, lưu hành tiền giả tại các ngân hàng nhà nước hiện nay.
 26. Một số điều cần lưu ý trong hoạt động hủy hoại đồng tiền trái pháp luật.
 27. Từ chối nhận, lưu hành đồng tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông do Ngân hàng Nhà nước phát hành – thực trạng tại ngân hàng VP Bank.
 28. Trình bày về hoạt động xử lý tiền rách nát, hư hỏng theo quy định của pháp luật.
 29. Vai trò, tầm quan trọng của hoạt động ngân hàng trong ngành kinh tế – tài chính ở Việt Nam.
 30. Thực trạng hoạt động kinh doanh của ngân hàng nhà nước trong giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng phát triển trong những năm tiếp theo.

===> Chia Sẻ Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Nhà Ở

Chuyên ngành Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ngân Hàng về tài chính, kế toán của ngân hàng nhà nước

 1. Trình bày cơ sở pháp lý của vốn pháp định của ngân hàng nhà nước.
 2. Nghiên cứu thực tế hoạt động thu, chi tài chính tại ngân hàng nhà nước.
 3. Đánh giá về kết quả tài chính của nhà nước trong những năm qua.
 4. Trình bày về quan điểm: “Kết quả tài chính hằng năm của Ngân hàng Nhà nước được xác định bằng nguồn thu về hoạt động nghiệp vụ ngân hàng và các nguồn thu khác, sau khi trừ chi phí hoạt động và các khoản dự phòng rủi ro.”
 5. Phân tích các quỹ Ngân hàng Nhà nước được trích từ kết quả tài chính hàng năm để lập quỹ.
 6. Đánh giá hiệu quả công tác hạch toán kế toán tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.
 7. Trình bày về hiệu quả pháp lý của hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
 8. Thực trạng vấn đề hạch toán kế toán tại ngân hàng nhà nước được thực hiện theo kế hoạch và chuẩn mực kế toán của Việt Nam.
 9. Đánh giá về công tác báo cáo tài chính hàng năm của ngân hàng nhà nước được kiểm toán nhà nước kiểm toán và xác nhận theo quy định của pháp luật.
 10. Một số điểm hạn chế trong báo cáo tài chính hàng năm của ngân hàng nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 11. Một số giải pháp khắc phục của nâng cao chất lượng công tác báo cáo tài chính trong ngân hàng nhà nước nghiên cứu từ thực tế ngân hàng Agribank.
 12. Những tác động từ thị trường kinh tế xã hội tới hiệu quả hoạt động kiểm toán nhà nước tại ngân hàng Việt Nam.
 13. Nghiên cứu Công tác xây dựng các quỹ được trích từ kết quả tài chính từ thực tiễn của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam.
 14. Trình bày về chế độ hạch toán kế toán của ngân hàng được thực hiện theo quy định của pháp luật.
 15. Trình bày thực trạng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn theo quy định của pháp luật.

===>Danh Sách Đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hôn Nhân Gia Đình

Chuyên ngành Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ngân Hàng về thanh tra giám sát ngân hàng.

 1. Nghiên cứu hoạt động của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng theo quy định của pháp luật.
 2. Hoạt động tổ chức nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng được quy định theo luật ngân hàng 2020.
 3. Đánh giá về cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng theo đơn vị cơ cấu tổ chức của ngân hàng nhà nước thực hiện nhiệm vụ thanh tra và giám sát phòng chống rửa tiền.
 4. Vai trò và tầm quan trọng của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện nay.
 5. Trình bày về mục đích thanh tra sản xuất ngân hàng góp phần bảo đảm sự phát triển an toàn lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng tài chính tại Việt Nam.
 6. Đánh giá về nguyên tắc kết hợp thanh tra giám sát việc chấp hành chính sách pháp luật về tiền tệ và ngân hàng với thanh tra giám sát rủi ro cho hoạt động của đối tượng thanh tra giám sát ngân hàng theo quy định của pháp luật.
 7. Nghiên cứu các nguyên tắc thanh tra giám sát ngân hàng theo quy định của pháp luật.
 8. Phân tích nguyên tắc thanh tra giám sát ngân hàng được thực hiện theo nguyên tắc thanh tra giám sát toàn bộ hoạt động của tổ chức tín dụng.
 9. Vị trí vai trò của thống đốc ngân hàng nhà nước trong trình tự thủ tục thanh tra giám sát ngân hàng.
 10. Đánh giá về đối tượng Thanh tra ngân hàng theo quy định của pháp luật.
 11. Cơ sở pháp lý đưa ra quyết định thanh tra theo quy định của luật ngân hàng năm 2020.
 12. Trình bày về các kế hoạch thanh tra chương trình thanh tra theo quy định của nhà nước.
 13. Nội dung Thanh tra ngân hàng về chấp hành pháp luật tiền tệ và ngân hàng thực hiện các quy định trong giấy phép do ngân hàng nhà nước cấp.
 14. Nghiên cứu các nội dung Thanh tra ngân hàng được quy định theo luật ngân hàng nhà nước Việt Nam 2020.
 15. Trình bày các nhóm đối tượng chịu giám sát ngân hàng theo quy định của pháp luật.
 16. Quyền nghĩa vụ của đối tượng giám sát ngân hàng theo quy định của pháp luật hiện nay.
 17. Đánh giá về nội dung giám sát ngân hàng dưới góc độ thu thập tổng hợp xử lý tài liệu Thông tin Dữ liệu theo yêu cầu của giám sát.
 18. Hoạt động xử lý đối tượng thanh tra giám sát ngân hàng nếu đối tượng thanh tra giám sát ngân hàng vi phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng.
 19. Nghiên cứu hoạt động phối hợp giữa ngân hàng nhà nước với bộ phương phương ngang Bộ trong hoạt động thanh tra giám sát ngân hàng.
 20. Trình bày về việc phối hợp thanh tra giám sát ngân hàng giữa ngân hàng nhà nước với cơ quan có thẩm quyền thanh tra giám sát ngân hàng của nước ngoài.

===> Chia sẻ 110+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Môi Trường

Chuyên ngành Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ngân Hàng về kiểm toán nội bộ.

 1. Trình bày về hoạt động kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật.
 2. Nghiên cứu thực tế quy chế kiểm toán nội bộ kiểm soát nội bộ do thống đốc ngân hàng nhà nước ban hành.
 3. Đánh giá về các đối tượng mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của kiểm toán nội bộ.
 4. Từ luật ngân hàng năm 2020 Trình bày mối quan hệ giữa kiểm toán nội bộ và thanh tra giám sát ngân hàng.
 5. Trình bày về hoạt động của kiểm toán nội bộ được thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ pháp luật quy định quy trình kế hoạch đã được thống đốc ngân hàng nhà nước phê duyệt.
 6. Phân tích thực trạng nguyên tắc bảo đảm tính độc lập trung thực khách quan giữ bí mật nhà nước và bí mật của đơn vị kiểm toán theo quy định của pháp luật trong nội bộ hoạt động kiểm toán nội bộ.
 7. Đánh giá về đối tượng của kiểm toán nội bộ các đơn vị thuộc hệ thống ngân hàng nhà nước.
 8. Trình bày về mục tiêu của hoạt động kiểm toán nội bộ đối với hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ.
 9. Một số giải pháp pháp lý nâng cao hiệu quả pháp lý của hoạt động kiểm toán nội bộ.
 10. Căn cứ Luật ngân hàng năm 2020 trình bày về nhiệm vụ quyền hạn của hoạt động kiểm toán nội bộ.
 11. Đánh giá về hoạt động thực hiện kiểm toán tài chính kiểm toán hoạt động các nhiệm vụ khác của ngân hàng nhà nước trong kiểm toán nội bộ.
 12. Nghiên cứu về hoạt động thực hiện kiểm toán tất cả các đơn vị thuộc hệ thống ngân hàng nhà nước phù hợp với kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt hoặc theo yêu cầu của thống đốc ngân hàng nhà nước.
 13. Một số giải pháp khắc phục nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật.
 14. Đánh giá về hiệu quả pháp lý hoạt động kiểm toán nội bộ của ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương trong những năm qua.
 15. Thực tế áp dụng các quy định về kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam.

===> Chia Sẻ 100+ Đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hộ Tịch [Hay]

Trên đây, là những thông tin chúng tôi đã tổng hợp được từ nhiều nguồn tin khác nhau để đưa ra được những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ngân Hàng hay. Chúng tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp cho các bạn tạo nên được đề tài luận văn thác sĩ luật ngân hàng cho riêng bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi. Chúc các bạn thành công.

===> Bạn Cần hỗ trợ viết đề tài, làm bài luận văn trọn gói hãy liên hệ với Luận Văn Tri Thức nhé

Hotline 0936885877 (zalo/viber/tele)

4 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877