Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Xây Dựng

5/5 - (1 bình chọn)

          Bài viết này của chúng tôi là giành cho các bạn học viên ngành luật cụ thể là cho những ai đang nghiên cứu đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Xây Dựng. Ngành luật xây dựng là một ngành luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Để tạo nên một đề tài luận văn thạc sĩ luật xây dựng hay cũng không phải là điều đơn giản. Do vậy, ngày hôm nay chúng tôi sẽ trình bày tới các bạn những đề tài luận văn thạc sĩ luật xây dựng tiêu biểu.

Những dạng đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Xây Dựng cụ thể

          Điều đầu tiên chúng tôi sẽ đưa ra cho các bạn những dạng cụ thể cho đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Xây Dựng. Bởi ngành luật xây dựng bao gồm nhiều chủ thể và điều luật khác nhau. Cụ thể như sau:

 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Xây Dựng về quy hoạch xây dựng
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Xây Dựng về dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Xây Dựng về khảo sát xây dựng
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Xây Dựng về thiết kế xây dựng
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Xây Dựng về giấy phép xây dựng
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Xây Dựng về xây dựng công trình
 • …….
Luận Văn Thạc Sĩ Luật Xây Dựng
Luận Văn Thạc Sĩ Luật Xây Dựng

Các đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật xây dựng tiêu biểu

1.Luận Văn Thạc Sĩ Luật Xây Dựng về quy hoạch xây dựng

 1. Trình bày hoạt động quy hoạch xây dựng và căn cứ lập quy hoạch xây dựng theo quy định của luật xây dựng.
 2. Nghiên cứu về yêu cầu và nguyên tắc tuân thủ đối với quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật.
 3. Hoạt động rà soát quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành.
 4. Đánh giá về trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng của Ủy ban nhân dân và bộ xây dựng.
 5. Trình bày về hình thức thời gian lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng theo quy định của luật xây dựng 2014.
 6. Đánh giá về việc lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành.
 7. Nghiên cứu về trình tự lập phê duyệt quy hoạch xây dựng theo quy định của luật xây dựng.
 8. Trình bày cơ sở pháp lý của hoạt động quy hoạch xây dựng vùng và trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng.
 9. Thực trạng việc thực hiện nhiệm vụ và nội dung đồ án quy hoạch xây dựng vùng.
 10. Đánh giá về hoạt động quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.
 11. Trách nhiệm lập quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù theo quy định của pháp luật.
 12. Nghiên cứu về các cấp độ quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.
 13. Đánh giá thực tế về đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù theo quy định của pháp luật.
 14. Nghiên cứu về đối tượng cấp độ và trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng nông thôn.
 15. Trình bày quá trình quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư ở nông thôn.
 16. Đánh giá các quy định về quy hoạch chung xây dựng xã theo quy định của luật xây dựng 2014.
 17. Trình bày về hoạt động thẩm định phê duyệt quy hoạch xây dựng đồ án xây dựng.
 18. Phân tích Hội đồng thẩm định và nội dung thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật.
 19. Đánh giá về thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 20. Nghiên cứu hoạt động điều chỉnh quy hoạch xây dựng theo quy định của luật xây dựng 2014.
 21. Trình bày về các nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật
 22. Đánh giá về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng theo quy định của luật xây dựng 2014.
 23. Nghiên cứu về trình tự điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật.
 24. Trình bày về việc tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng công bố công khai Quy hoạch xây dựng.
 25. Nghiên cứu trách nhiệm tổ chức công bố công khai quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật.
 26. Phân tích về hoạt động cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng.
 27. Đánh giá hoạt động quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng
 28. Nghiên cứu các nguyên tắc quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng được quy định trong Luật Xây dựng.
 29. Nghiên cứu về việc tổ chức quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng theo quy định của luật xây dựng 2014.
 30. Phân tích quyết định của Bộ xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo điều phối việc quản lý thi hành xây dựng vùng liên tỉnh theo quy định của pháp luật.

===> Chia Sẻ Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Lao Động

2.Luận Văn Thạc Sĩ Luật Xây Dựng về dự án đầu tư xây dựng công trình

 1. Phân loại xử án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.
 2. Trình bày về trình tự đầu tư xây dựng theo từng giai đoạn của Luật Xây dựng.
 3. Đánh giá về yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng.
 4. Nghiên cứu về hoạt động lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành.
 5. Phân tích nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng.
 6. Trình bày nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi đấu xây dựng phù hợp với công trình xây dựng.
 7. Đánh giá về nội dung báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.
 8. Trình bày hoạt động thẩm định dự án đầu tư xây dựng của các bên có liên quan.
 9. Đánh giá về nội dung thẩm định dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.
 10. Nghiên cứu về thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng của pháp luật.
 11. Đánh giá về điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng theo quy định của luật xây dựng 2014.
 12. Trình bày về hoạt động quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng ở nước ta hiện nay.
 13. Nghiên cứu về ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nguyên ngành ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực.
 14. Phân tích hoạt động của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án.
 15. Đánh giá về quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.
 16. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng.
 17. Nghiên cứu về quyền và nghĩa vụ của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 18. Phân tích quyền và nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn lập dự án quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 19. Quyền và trách nhiệm của cơ quan tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.
 20. Nghiên cứu về quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư xây dựng.

===> Chia Sẻ Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Nhà Ở

3. Luận Văn Thạc Sĩ Luật Xây Dựng về khảo sát xây dựng.

 1. Trình bày các loại hình khảo sát xây dựng theo quy định của luật xây dựng.
 2. Phân tích các yêu cầu đối với khảo sát xây dựng về phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.
 3. Đánh giá về nội dung chủ yếu của báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.
 4. Phân tích quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong hoạt động khảo sát xây dựng.
 5. Nghiên cứu về quyền và nghĩa vụ của nhà thầu khảo sát xây dựng theo quy định của pháp luật.
 6. Đánh giá về quyền từ chối thực hiện yêu cầu ngoài hợp đồng khảo sát xây dựng của nhà thầu khảo sát xây dựng.
 7. Phân tích quyền thuê nhà thầu phụ thực hiện khảo sát xây dựng theo quy định của hợp đồng khảo sát xây dựng của nhà thầu xây dựng.
 8. Đánh giá về tính hợp hiến hợp pháp của nghĩa vụ thực hiện đúng yêu cầu khảo sát xây dựng theo quy định của luật xây dựng và hợp đồng khảo sát xây dựng của nhà thầu khảo sát xây dựng.
 9. Phân tích về quyền thực hiện đàm phán ký kết hợp đồng khảo sát xây dựng của chủ đầu tư trong sản xuất xây dựng.
 10. Nghiên cứu nghĩa vụ cung cấp cho nhà thầu khảo sát xây dựng thông tin tài liệu có liên quan tới công tác khảo sát của chủ đầu tư.
 11. Trình bày các thông tin về cơ sở quy trình và phương pháp khảo sát xây dựng.
 12. Đánh giá về quyền điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát xây dựng theo yêu cầu hợp lý của tư vấn thiết kế xây dựng của chủ đầu tư trong khảo sát xây dựng.
 13. Hậu quả pháp lý của hoạt động khảo sát xây dựng căn cứ theo Luật Xây Dựng 2014.
 14. Nghiên cứu về yêu cầu đối với công tác khảo sát xây dựng theo quy định của pháp luật.
 15. Đánh giá về quyền tổ chức giám sát công tác sản xuất xây dựng của chủ đầu tư trong khảo sát xây dựng.

===> Danh Sách Đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hôn Nhân Gia Đình

4. Luận Văn Luật Xây Dựng về thiết kế xây dựng.

 1. Trình bày quy định chung về thiết kế xây dựng theo bộ luật xây dựng 2014.
 2. Nghiên cứu về yêu cầu đối với thiết kế xây dựng theo quy định của pháp luật.
 3. Đánh giá về hoạt động thi tuyển tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.
 4. Phân tích về nội dung chủ yếu của thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.
 5. Thẩm quyền thẩm định phê sẽ thiết kế kỹ thuật thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng.
 6. Đánh giá về nội dung thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự đoán xây dựng.
 7. Nghiên cứu về hoạt động điều chỉnh Thiết kế xây dựng theo quy định của luật xây dựng 2014.
 8. Trình bày về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc thiết kế xây dựng.
 9. Nghiên cứu về quyền và nghĩa vụ của nhà thầu Thiết kế xây dựng công trình.
 10. Đánh giá về quyền trách nhiệm của cơ quan tổ chức thẩm định thiết kế dự toán xây dựng theo quy định.
 11. Nghiên cứu về lưu trữ hồ sơ công trình xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành.
 12. Phân tích Quyền trách nhiệm thẩm định nội dung của thiết kế dự toán xây dựng theo quy định của luật xây dựng.
 13. Đánh giá về quyền yêu cầu chủ đầu tư và các bên liên quan cung cấp thông tin tài liệu phục vụ cho công tác Thiết kế xây dựng của nhà thầu Thiết kế xây dựng công trình.
 14. Nghiên cứu về thực tế quyền tác giả đối với thiết kế xây dựng của nhà thầu Thiết kế xây dựng công trình.
 15. Phân tích nghĩa vụ chỉ được nhận thầu Thiết kế xây dựng phù hợp với điều kiện năng lực hoạt động năng lực hành nghề để thiết kế xây dựng theo quy định của pháp luật.

===> Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Hình Sự

5.Luận Văn Luật Xây Dựng về giấy phép xây dựng.

 1. Trình bày về đối tượng và các loại giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.
 2. Nghiên cứu về công trình được miễn giảm giấy phép giấy.
 3. Đánh giá nội dung chủ yếu của giấy phép xây dựng theo quy định của luật xây dựng.
 4. Trình bày về hiệu quả pháp lý của điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị.
 5. Phân tích về điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị.
 6. Đánh giá về điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ.
 7. Trình bày quy định của luật xây dựng về điều kiện cấp giấy xây dựng có thời hạn.
 8. Nghiên cứu về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới theo quy định của pháp luật.
 9. Phân tích về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình.
 10. Trình bày về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đối với trường hợp di dời công trình theo quy định của pháp luật.
 11. Nghiên cứu về điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.
 12. Đánh giá về gia hạn giấy phép xây dựng theo quy định của luật xây dựng.
 13. Quy trình cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.
 14. Phân tích thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng.
 15. Trình bày về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.
 16. Đánh giá về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức liên quan đến cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.
 17. Phân tích quyền và nghĩa vụ của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.
 18. Trình bày về quyền: “Yêu cầu cơ quan cấp giấy phép xây dựng giải thích, hướng dẫn và thực hiện đúng các quy định về cấp giấy phép xây dựng.”
 19. Nghiên cứu hiệu quả pháp lý của quyền: “Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc cấp giấy phép xây dựng.”
 20. Đánh giá về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức liên quan đến cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

===> Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Người Tiêu Dùng

Trên đây là những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Xây Dựng hay được chúng tôi tổng hợp từ nhiều nguồn tin uy tín. Chúng tôi hy vọng với những thông tin mà mình vừa chia sẻ sẽ giúp ích cho các bạn trong việc tìm kiếm một đề tài luận văn thạc sĩ luật xây dựng phù hợp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi.

===> Tham Khảo Giá Dịch Vụ Làm Luận Văn Là Bao Nhiêu? Bảng giá 2022

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877