Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học

5/5 - (1 bình chọn)

Ngành chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong những ngành nghiên cứu về xã hội học, phương pháp Tư duy khoa học cũng cất kỹ năng giải quyết các vấn đề trong công việc và đời sống. Đây là một trong những ngành học cung cấp tri thức chuyên sâu về phương pháp giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học giúp cho sinh viên có khả năng tư duy khoa học cao cũng như vận dụng các kiến thức vào đời sống thực tế. Là một trong những ngành còn khá mới mẻ tại Việt Nam, chính vì vậy mà các bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học chưa được phổ biến và phong phú. Từ đó nguồn tài liệu tham khảo cũng bị hạn hẹp, nhận thức được vấn đề này đội ngũ của chúng tôi đã trình bày bài viết sau đây gửi đến bạn đọc với top 6 bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học đã đạt điểm cao trong thời gian qua. Thông qua đó, bạn đọc có cái nhìn mới mẻ hơn trong công tác tìm hiểu về các bài khóa luận tốt nghiệp chủ nghĩa xã hội khoa học.

  1. Quá trình đổi mới tư duy lý luận của đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con người đi lên chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện nay
  2. Tính tự quản cửa liền Việt Nam truyền thống đồng bằng sông Hồng trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay
  3. Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở tỉnh Bắc Giang hiện nay
  4. Xây dựng kế hoạch huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an nghiên cứu tại cục quản lý khoa học và công nghệ môi trường, tổng cục VI, bộ công an.
  5. Quan điểm của chủ nghĩa mác Lênin về vấn đề dân tộc
  6. Quy ước làng văn hóa và vai trò của nó đối với đảm bảo an ninh nông thôn đồng bằng sông Hồng
Khóa Luận Tốt Nghiệp Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
Khóa Luận Tốt Nghiệp Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học

===> Top 13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Thông Tin

Bài mẫu khoá luận tốt nghiệp chủ nghĩa xã hội khoa học số 1: Quá trình đổi mới tư duy lý luận của đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con người đi lên chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện nay

Khóa Luận Tốt Nghiệp Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học này đóng góp vào việc hoàn thiện hệ thống phân tích ở góc độ triết học đối với các vấn đề đổi mới tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và con người đi lên chủ nghĩa xã hội của đảng ta. Thông qua bài khóa luận, tác giả trình bày những kiến nghị đến đại hội đảng và cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ. Khóa luận còn được coi là một trong những nguồn tài liệu tham khảo nghiên cứu và học tập đối với các văn kiện đảng, các chuyên đề về chủ nghĩa xã hội và con người đi lên chủ nghĩa xã hội. Đóng góp thêm ý kiến trong công tác đổi mới và tư duy lý luận của đảng. Chính vì vậy mà kết cấu của khóa luận được tác giả trình bày chi tiết như sau:

Chương một: trình bày đổi mới tư duy lý luận và tính tất yếu của việc đổi mới tư duy lý luận của đảng ta

Chương hai: trình bày đổi mới tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bước phát triển mới trong nhận thức của đảng

Thông qua khóa luận, tác giả cho thấy được ý nghĩa của tư duy lý luận trong nhận thức xã hội, Trong hoạt động thực tiễn và đặc biệt là trong việc xác định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Từ đó bác bỏ về những luận điểm xuyên tạc về kép thế lực thù địch về sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội.

Bài mẫu khoá luận tốt nghiệp chủ nghĩa xã hội khoa học số 2: Tính tự quản cửa liền Việt Nam truyền thống đồng bằng sông Hồng trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay

Với mục tiêu phân tích những biểu hiện cơ bản tính tự quản của làng đồng bằng sông Hồng trong điều kiện kinh tế thị trường cùng với việc dựa trên cơ sở đó tác giả thông qua khóa luận tốt nghiệp của mình trình bày các giải pháp cơ bản nhằm phát huy những mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực trong tính tự quản của Lan ở đồng bằng sông Hồng hiện nay. Cũng như nêu lên những vấn đề đổi mới trong công tác chủ nghĩa xã hội khoa học. Khóa luận góp phần làm rõ những biểu hiện tính tự quản của làng đồng bằng sông Hồng cùng với sự đề suất các giải pháp phát huy những mặt tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực trong điều kiện kinh tế thị trường. Kết cấu của đề tài có luận được tác giả trình bày ngắn gọn như sau:

Chương một: trình bày nhận thức chung về làng Việt Nam truyền thống và tính tự quản của làng đồng bằng sông Hồng

Chương hai: trình bày tính tự quản của làng đồng bằng sông Hồng trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay biểu hiện cơ bản và giải pháp

Khoá luận được thực hiện bằng các phương pháp nghiên cứu về tổng hợp tài liệu, phương pháp tư duy biện chứng, cùng với vận dụng lý luận chủ nghĩa mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của đảng Cộng sản Việt Nam dựa trên nền kinh tế thị trường và làng Việt Nam. Ngoài ra, khóa luận có sử dụng cái phương pháp phân tích tổng hợp, logic, lịch sử và thống kê để hoàn thiện kết cấu cũng như kết quả của đề tài khóa luận. Đây được xem là một trong những nguồn tài liệu tham khảo bổ ích của các bạn sinh viên chuyên ngành.

Bài mẫu khoá luận tốt nghiệp chủ nghĩa xã hội khoa học số 3: Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở tỉnh Bắc Giang hiện nay

Dựa trên cơ sở nghiên cứu về lý luận và thực tiễn trong việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần. Khóa luận tốt nghiệp chủ nghĩa xã hội khoa học để làm rõ những vấn đề thực tiễn xây dựng đời sống văn hóa tinh thần người dân ở tỉnh Bắc Giang hiện nay. Thông qua khóa luận, tác giả đề suất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở tỉnh Bắc Giang nói riêng và trên toàn bộ đất nước Việt Nam nói chung. Đây là một trong những vấn đề nghiên cứu sâu sắc đối với chủ nghĩa xã hội khoa học hiện nay. Khóa luận được thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu từ thực tiễn kết hợp với các phương pháp phân tích tổng hợp, thống kê, khảo sát, so sánh. Từ đó thể hiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: Tác giả trình bày một số vấn đề lý luận chung về đời sống văn hóa tinh thần và xây dựng đời sống văn hóa tinh thần

Chương hai: tác giả xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở tỉnh Bắc Giang hiện nay từ đó trình bày thực trạng và giải pháp.

Khóa luận làm sáng tỏ các vấn đề về đời sống văn hóa tinh thần cũng như cách xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở nước ta hiện nay. Từ đó cung cấp các kiến thức khoa học trong quá trình nghiên cứu thực tế về các hoạt động quản lý, xây dựng và hoạch định chính sách văn hóa của cá nhân, đơn vị và tổ chức có liên quan.

Bài mẫu khoá luận tốt nghiệp số 4: Xây dựng kế hoạch huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an nghiên cứu tại cục quản lý khoa học và công nghệ môi trường, tổng cục VI, bộ công an.

Là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp chủ nghĩa xã hội khoa học nghiên cứu về những cơ sở lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng kế hoạch huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ và công tác công an do cục quản lý khoa học công nghệ và môi trường quản lý. Thông qua khóa luận, tác giả đề suất các giải pháp trong việc nâng cao hiệu quả công tác xây dựng kế hoạch huy động giai đoạn 2015 đến 2020. Thông qua các phương pháp nghiên cứu về thu thập tài liệu, khảo sát, xử lý thông tin và đánh giá thông tin. Tác giả đã có quá trình trình bày kết cấu đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận công tác xây dựng kế hoạch huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an

Chương hai: trình bày thực trạng và giải pháp xây dựng kế hoạch huy động tiềm lực Khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an nghiên cứu thực tiễn tại cục quản lý khoa học công nghệ môi trường tổng cục IV bộ công an

Thông qua khoá luận, tác giả cho thấy việc xây dựng kế hoạch huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ cho công tác công an là một trong những hoạt động hết sức cần thiết để đề ra các phương án rõ ràng trong việc xử lý các tình huống phức tạp cũng như trong cái trường hợp đột suất. Từ đó phát triển nguồn nhân lực quản lý khoa học và công nghệ công an nhân dân trong nước hiện nay. Đây không chỉ là một trong những cơ sở tham khảo cho công tác quản lý tại bộ công an mà còn là tài liệu tham khảo đối với các bạn sinh viên đang tìm hiểu về công tác cải tiến xây dựng kế hoạch huy động lực lượng trong cơ quan tổ chức nhà nước.

Bài mẫu khoá luận tốt nghiệp số 5: Quan điểm của chủ nghĩa mác Lênin về vấn đề dân tộc

Vấn đề dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc ở Việt Nam đã có rất nhiều công trình nghiên cứu đề cập tới. Một trong những bài khóa luận tốt nghiệp chủ nghĩa xã hội khoa học đề cập đến các vấn đề sâu sắc hơn về nội dung này để trình bày công trình nghiên cứu phân tích dựa trên cơ sở vận dụng đúng đắn quan điểm của chủ nghĩa mác Lênin vào hoàn cảnh cụ thể tại Việt Nam một cách sáng tạo. Thông qua khóa luận, tác giả trình bày giá trị lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa mác Lênin về vấn đề dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc đối với cách mạng nước ta hiện nay là hết sức quan trọng. Có luận được trình bày với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày dân tộc và xu hướng phát triển khách quan của dân tộc theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin

Chương hai: trình bày cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác-Lênin

Chương ba: trình bày đối chiếu quan điểm của chủ nghĩa mác Lênin với một số đặc điểm của dân tộc nước ta hiện nay

Khóa luận giải quyết các vấn đề mang tính thời sự và cấp bách trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia dân tộc, góp phần đấu tranh chống lại mọi luận điểm sai trái, phản động, phủ nhận bản chất cách mạng, khoa học và nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin trong giai đoạn tới. Đây là một trong những nguồn tài liệu tham khảo hết sức quan trọng đối với các bạn sinh viên đang tìm hiểu về công tác xây dựng chủ nghĩa xã hội một cách khoa học.

===> Hỗ trợ viết thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp – Hotline 0936.885.877

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877