Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Tài Nguyên Biển Và Môi Trường Biển Đảo

5/5 - (1 bình chọn)

Quản lý tài nguyên thiên nhiên biển và môi trường biển đảo là một trong những lĩnh vực nằm trong ngành quản lý tài nguyên và môi trường. Và thông qua quá trình quản lý ngành, lĩnh vực này có vai trò quan trọng trong việc điều phối các hoạt động quản lý khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả cũng như bảo vệ môi trường và các hệ sinh thái biển đảo. Từ đó thống nhất các hoạt động quản lý tài nguyên và môi trường biển cũng như các hải đảo từ trung ương đến địa phương, đảm bảo sự phát triển bền vẫn của biển và hải đảo. Hiện nay đây là một trong những ngành còn khá mới mẻ tại Việt Nam, với sự phát triển của nền kinh tế thì trong những năm sắp tới đây. Chính vì vậy mà trong bài viết của chúng tôi, chúng tôi trình bày đến bạn đọc về các bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Tài Nguyên Biển Và Môi Trường Biển Đảo đã đạt điểm cao trong thời gian qua. Từ đó là nguồn tư liệu nghiên cứu cho các độc giả khi tìm hiểu về lĩnh vực này.

  1. Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ an ninh biển đảo ở Quảng Bình
  2. Truyền thông về biển, đảo trên báo chí Cà Mau
  3. Các nhân tố tác động đến chất lượng tín dụng cho phát triển kinh tế biển đảo Việt Nam
  4. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân biển ở Việt Nam hiện nay
  5. Giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo tổ quốc cho thanh niên thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
  6. Chính sách khai thác và bảo vệ chủ quyền biển đảo thời chúa Nguyễn và vô Nguyễn Thế kỷ XVI-XIX
Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Tài Nguyên Biển Và Môi Trường Biển Đảo
Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Tài Nguyên Biển Và Môi Trường Biển Đảo

===> Tham Khảo Top 7 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Tôn Giáo Học Đạt Điểm Cao

Bài mẫu tốt nghiệp quản lý tài nguyên biển và môi trường biển đảo số 1: Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ an ninh biển đảo ở Quảng Bình

 Với công trình nghiên cứu từ thực tiễn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc tại các địa bàn tỉnh Quảng Bình. Vận dụng các kiến thức học tập được từ kinh tế chính trị. Tác giả đã xác định nghiên cứu đề tài nhầm tìm hiểu về vấn đề phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ an ninh biển đảo. Từ đó đề suất các giải pháp nhằm gắn kết tốt hơn giữa sự phát triển kinh tế với bảo vệ an ninh biển đảo ở Quảng Bình trong những năm tới. Có luận được thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu như: phân tích, tổng hợp tài liệu, so sánh, đánh giá và khảo sát thực tế. Từ đó thể hiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về tình hình nghiên cứu cũng như những vấn đề lý luận thực tiễn cơ bản về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ an ninh biển đảo

Chương hai: trình bày phương pháp nghiên cứu

Chương ba: trình bày thực trạng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ an ninh biển đảo ở Quảng Bình

Chương bốn: trình bày quan điểm và giải pháp nhằm gắn kết hơn giữa phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh biển đảo ở Quảng Bình trong thời gian tới

Thông qua quá trình nghiên cứu, tác giả cho thấy được sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với bảo vệ an ninh biển đảo đòi hỏi có sự tham gia của nhiều chủ thể đặc biệt là nhà nước cũng như các đơn vị có liên quan và toàn thể nhân dân. Từ đó thể hiện công tác giải quyết các mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Từ đó tiếp cận được góc độ liên ngành.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên biển và môi trường biển đảo số 2: Truyền thông về biển, đảo trên báo chí Cà Mau

Là một trong số ít các bài mẫu Khóa Luận Quản Lý Tài Nguyên Biển Và Môi Trường Biển Đảo tìm hiểu về các hoạt động truyền thông biển đảo đặc biệt là truyền thông biển đảo tại Cà Mau. Qua quá trình nghiên cứu, tác giả triển khai thực hiện cũng như giúp người đọc cũng cố các kiến thức học tập với các quan điểm và chính sách của nhà nước đối với công tác truyền thông biển, đảo. Từ đó thể hiện sự kỳ vọng trong việc cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về hoạt động truyền thông biển, đảo trên các cơ quan truyền thông đại chúng chủ lực của Cà Mau nói riêng và của đất nước nói chung. Từ bài khóa luận, tác giả phân tích những ý kiến, Hiệu quả trong việc truyền thông biển đảo tại Cà Mau trong thời gian qua, từ đó đưa ra những gợi mở vai để xuất cho việc sản xuất tin bài mang thông điệp biển, đảo; các cơ quan truyền thông nâng cao công tác tuyên truyền biển, đảo. Khoá  luận được tức dễ thực hiện với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày quan điểm, định hướng của đảng và nhà nước về truyền thông biển đảo

Chương hai: trình bày nội dung và phương thức truyền tải thông điệp biển, đảo trên báo Cà Mau, báo ảnh Đức mũi, đài phát thanh truyền hình Cà Mau

Chương ba: trình bày một số vấn đề đặt ra và giải pháp trong việc nâng cao hiệu quả truyền thông biển, đảo tại Cà Mau

Nội dung của bài khóa luận có thể sử dụng làm nguồn tài liệu tham khảo ít nhiều hữu ích cho việc nghiên cứu các vấn đề lý luận có liên quan cũng như triển khai thực hiện các chính sách của đảng và nhà nước trong công tác truyền thông biển đảo.

===> Tham Khảo Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên biển và môi trường biển đảo số 3: Các nhân tố tác động đến chất lượng tín dụng cho phát triển kinh tế biển đảo Việt Nam

Với mục tiêu phân tích thực trạng và đề suất hệ thống giải pháp mới góp phần nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng Agribank cho việc phát triển kinh tế biển đảo tại Việt Nam. Từ đó xác định rõ vai trò tính dụng cũng như phân tích thực trạng chất lượng tín dụng cho sự phát triển kinh tế biển đảo tại Việt Nam. Thông qua khối lượng, tác giả đề suất các giải pháp thực tiễn trình bày công tác nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng Agribank cho quá trình phát triển kinh tế biển đảo Việt Nam. Dựa trên các phương pháp nghiên cứu thu thập dữ liệu, phương pháp định tính, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh. Tác giả đã có những đóng góp lớn cho việc hoàn thiện các chính sách tín dụng Đối với sự phát triển kinh tế biển đảo. Kết cấu chồng có động lực tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày tổng quan các nghiên cứu liên quan

Chương hai: trình bày cơ sở lý thuyết

Chương ba: trình bày phương pháp nghiên cứu

Chương bốn: trình bày kết quả nghiên cứu và bàn luận

Chương năm: trình bày kết luận và gởi ý chính sách

Thông qua bài khóa luận quản lý tài nguyên biển và môi trường biển đảo, tác giả đã nêu lên những thực trạng và đề suất hệ thống giải pháp mới trong việc góp phần nâng cao chất lượng tín dụng cho sự phát triển kinh tế biển đảo tại Việt Nam. Từ đó xác định rõ vai trò cũng như yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cho sự phát triển kinh tế biển đảo tại Việt Nam cả mặt lý luận và thực tiễn.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên biển và môi trường biển đảo số 4: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển ở Việt Nam hiện nay

 

Đây là một trong những bài mẫu Khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên biển và môi trường biển đảo được thực hiện mới nhất gần đây vào năm 2021. Tác giả đã nghiên cứu và đề cập đến các vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với ngư dân biển tại Việt Nam. Từ đó góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam cũng như phát triển kinh tế biển, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường biển đảo. Để thực hiện được nhiệm vụ của quá trình nghiên cứu. Tác giả đã trình bày và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn thông qua các phương pháp nghiên cứu như phương pháp luận, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh,… từ đó, tác giả thể hiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày tình hình nghiên cứu về các vấn đề trong quá trình nghiên cứu

Chương hai: trình bày những vấn đề lý luận về phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển ở Việt Nam hiện nay

Chương ba: trình bày thực trạng trong công tác phổ biến và giáo dục pháp luật cho ngư dân biển ở Việt Nam hiện nay

Chương bốn: trình bày những quan điểm và giải pháp tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển ở Việt Nam hiện nay

Thông qua quá trình nghiên cứu, tác giả đánh giá được thực trạng phổ biến và giáo dục pháp luật cho ngư dân biển ở Việt Nam. Từ đó lý giải về các vấn đề trong việc phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân, trình bày các hoạt động thực tiễn trong quá trình hoàn thiện chính sách pháp luật về phổ biến giáo dục pháp luật cũng như trở thành tài liệu tham khảo trong quá trình nghiên cứu, học tập và giảng dạy luật học.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp số 5: Giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo tổ quốc cho thanh niên thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Là một trong những bài mẫu khóa luận quản lý tài nguyên biển và môi trường biển đảo được thực hiện dựa trên các vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Phú Quốc cho thanh niên tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Thông qua đề tài, tác giả trình bày các giải pháp chủ yếu trong việc nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo tổ quốc cho thanh niên tại thị xã trong thời gian tới. Khóa luận đã nghiên cứu về những vấn đề lý luận liên quan đến chủ quyền biển, đảo của tổ quốc cũng như trong việc giáo dục ý thức cho thanh niên. Từ đó xác định các yếu tố cần thực hiện và đề suất các biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo tổ quốc cho thanh niên trên địa bàn thị xã. Dựa trên các cơ sở nghiên cứu cùng với việc Vận dụng các phương pháp nghiên cứu vị trí vật biện chứng, phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, logic và lịch sử cũng như các phương pháp khảo sát tài liệu. Tác giả đã trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về việc giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo tổ quốc cho thanh niên

Chương hai: trình bày thực trạng việc giáo dục ý thức về chủ quyền biển, đảo tổ quốc cho thanh niên thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh và những vấn đề đặt ra

Chương ba: trình bày các giải pháp trong việc giáo dục ý thức về chủ quyền biển, đảo tổ quốc cho thanh niên thị xã Đông Triều, tỉnh quảng Ninh

Kết quả nghiên cứu của khối lượng góp phần làm phong phú về mặt lý thuyết, khẳng định vai trò và ý nghĩa của việc giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc chưa thành niên. Đồng thời đề suất các giải pháp giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo tổ quốc cho thanh niên trên chị về nghiên cứu cùng với toàn quốc.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp số 6: Chính sách khai thác và bảo vệ chủ quyền biển đảo thời chúa Nguyễn và vua Nguyễn XVI- XIX

Thông qua quá trình nghiên cứu, giúp cho Tác giả có tầm nhìn trong việc tìm hiểu biển đối với kinh tế và an ninh quốc phòng của đất nước. Cùng với đó là sự nhận định ý thức trong việc xác lập chủ quyền và thi hành các chính sách bảo vệ vùng biển đối với các mối quan hệ giữa các nước láng giềng. Khối lượng được thực hiện nhằm làm rõ các vấn đề về hoạt động khai thác và bảo vệ chủ quyền vùng biển của chính quyền huyện, thông qua các hoạt động và các đội hải quân hoàng Sa, bác Hải thời chúa Nguyễn. Từ đó tác giả có bằng chứng xác thực trong việc làm Rõ các chính sách khai thác và bảo vệ chủ quyền biển đảo của các chính quyền phong kiến Việt Nam thời kỳ lịch sử. Bằng các phương pháp lịch sử, phương pháp logic, vận dụng nghiên cứu về tổng hợp, phân tích dữ liệu và thông tin lịch sử, tác giả đã trình bày kết quả nghiên cứu của khoá luận dựa trên nội dung như sau:

Chương một: trình bày quá trình xác lập chủ quyền biển đảo của chính quyền chúa Nguyễn và Phương Nguyễn

Chương hai: trình bày chính sách khai thác biển đảo của chú Nguyễn và vua Nguyễn

Chương ba: trình bày chính sách bảo vệ chủ quyền biển đảo thời chúa Nguyễn và vua Nguyễn

 

Kết quả nghiên cứu của bài khóa luận tốt nghiệp quản lý tài nguyên biển và môi trường biển đảo này đóng góp trong việc khẳng định chủ quyền của chính quyền phong kiến trong thời gian lịch sử cũng như tìm hiểu các quá trình thành lập và kết thúc của đội thủy quân Hoàng Sa. Từ đó góp phần nên bài học lịch sử cho thế hệ hôm nay trong việc nâng cao ý thức đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Tuyên truyền nâng cao trong các phong chào bảo vệ biển đảo quê hương.

===> Tải tài liệu liên hệ trực tiếp với Luận Văn Tri Thức qua zalo nhé

===> Hỗ trợ viết khóa luận tốt nghiệp UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – KINH NGHIỆM 

HOTLINE: 0936.885.877 (ZALO/TELE)

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877