Chia Sẻ 6 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng

5/5 - (2 bình chọn)

Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng là dạng Khóa Luận cho sinh viên ngành Quản Trị Văn Phòng sau khi thực hiện công tác thực tập tại nơi thực tập và viết bài khóa luận xem như là hình thức tốt nghiệp trước khi ra trường. Dưới đây là tổng hợp 6 bài mẫu hay về quản trị văn phòng Luận Văn Tri Thức chia sẻ để các bạn có thể rút ra kinh nghiệm cho bài khóa luận của mình một cách hoàn hảo.

Một số đề tài cơ bản của bài Khóa Luận Quản Trị Văn Phòng

 • Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong công tác phòng tại công ty
 • Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên
 • Nâng cao hiệu quả công tác văn thư
 • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của UBND
 • Công tác tổ chức các cuộc hội họp
 • Đổi mới công tác văn phòng cấp Bộ tại Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Công tác Soạn thảo và ban hành văn bản quản lý
 • Ứng dụng CNTT vào công tác tổ chức quản lý, điều hành văn phòng Bộ nội vụ
 • Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp
 • Nâng cao chất lượng công tác soạn thảo và ban hành văn bản
 • Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác văn thư
 • Hiện đại hóa công tác văn phòng
 • Công tác tổ chức và quản lý văn phòng
 • Hiện đại hoá văn phòng đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính
 • Tổ chức và điều hành hoạt động văn phòng tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc ủy ban nhân dân
 • Vai trò của văn phòng trong việc xây dựng văn hóa ứng xử của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Kỹ năng giao tiếp của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng
Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng

===> Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Doanh Nghiệp: Đề Tài + Bài Mẫu

Chia sẻ 6 dạng bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng

Bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng 1: Công Tác Tổ Chức Quản  Lý Về Văn Thư Lưu Trữ Tại Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam – Thực Trạng Và Giải Pháp

Đây là bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng về quản lý văn thư tại Viện Hàn Lâm Khoa Học. Trình bày cơ sở lý luận về công tác văn thư, công tác lưu trữ. Giới thiệu khái quát về Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam được thành lập năm 1953 là nơi tập trung các nhà khoa học xã hội đầu ngành tại Việt Nam. Trình bày thực trạng công tác văn thư lưu trữ tại Viện Hàn Lâm về tình hình tổ chức nhân sự, việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ, việc quản lý văn thư lưu trữ, quản lý con dấu. Từ đó đưa ra một số tồn tại và hạn chế nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý về văn thư lưu trữ tại Viện Hàn Lâm. Cấu trúc gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về công tác văn thư, lưu trữ

Chương 2: Thực trạng Công tác tổ chức, quản lý về văn thư, lưu trữ tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Chương 3: Giải pháp nâng cao công tác tổ chức tác quản lý về văn thư, lưu trữ tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng 2: Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Công Tác Văn Phòng Tại Văn Phòng Tổng Cục Hải Quan

Đây là bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng về ứng dụng công nghệ thông tin trong văn phòng tại Tổng Cục Hải Quan. ứng dụng công nghệ thông tin trong trong văn phòng đối với ngành hải quan là công tác vô cùng ý nghĩa thúc đẩy công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn, là một xu thế tất yếu trong thời buổi hiện nay. Trình bày lý luận về văn phòng, khái niệm công nghệ thông tin, nội dung ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng công tác văn phòng. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng. Giới thiệu về Tổng Cục Hải Quan và thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại Tổng Cục Hải Quan. Từ đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương:

Chương 1: Lý luận chung về ứng dụng CNTT trong công tác văn phòng.

Chương 2: Thực trạng ứng dụng CNTT trong công tác văn phòng tại Văn phòng Tổng cục Hải quan.

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả về việc ứng dụng CNTT trong công tác văn phòng tại Tổng cục Hải quan

Bài mẫu 3: Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tham Mưu, Tổng Hợp Của Văn Phòng Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam

Đây là bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng về công tác tham mưu, tổng hợp của văn phòng Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội. Trình bày khái niệm về văn phòng, cơ sở lý luận về công tác tham mưu, mối quan hệ giữa tham mưu tổng hợp. Giới thiệu về Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được thành lập năm 1953 là nơi tập trung các nhà khoa học đầu ngành của nước ta. Trình bày thực trạng công tác tham mưu tổng hợp tại Viện Hàn Lâm. Từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Viện Hàn Lâm. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương:

Chương 1: Lý luận chung về công tác Tham mưu -Tổng hợp

Chương 2: Thực trạng Công tác Tham mưu-Tổng hợp của Văn phòng Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam

Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác Công tác Tham mưu-Tổng hợp của Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Bài mẫu 4: Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Soạn Thảo Và Ban Hành Văn Bản Tại Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đây là bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng về công tác soạn thảo và ban hành văn bản tại Ủy Ban Nhân Dân. Trình bày cơ sở lý luận về công tác soạn thảo văn bản, khái niệm văn bản quản lý nhà nước, chức năng quản lý, hệ thống văn bản quản lý, yêu cầu công tác soạn thảo văn bản. Giới thiệu lịch sử hình thành của Ủy Ban Nhân Dân huyện Kỳ Anh, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn. Thực trạng công tác soạn thảo và ban hành văn bản tại huyện Kỳ Anh. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho công tác soạn thảo ban hành văn bản tại huyện Kỳ Anh. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương:

Chương I. Cơ sở lý luận về công tác soạn thảo và ban hành văn bản

Chương II. Thực trạng về công tác soạn thảo và ban hành văn bản tại UBND huyện Kỳ Anh

Chương III. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác soạn thảo và ban hành văn bản tại UBND huyện Kỳ Anh.

Bài mẫu 5: Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Vào Công Tác Tổ Chức Quản Lý, Điều Hành Văn Phòng Bộ Nội Vụ

Đây là bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức quản lý văn phòng Bộ Nội Vụ. Trình bày cơ sở lý luận về văn phòng, quản trị văn phòng, các khái niệm về công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, khái niệm quản lý và điều hành. Giới thiệu khái quát về văn phòng Bộ Nội Vụ có chức năng là tham mưu tổ chức điều hành công việc, văn phòng Bộ có vị trí quan trọng trong cơ quan Bộ. ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư. Tìm ra những điểm hạn chế trong công tác văn thư để đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và điều hành văn phòng. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương. Để tải bài mẫu này bạn hãy liên lạc qua zalo của mình nhé

Chương 1. Cơ sở lý luận văn phòng và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và điều hành văn phòng.

Chương 2. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và điều hành văn phòng Bộ Nội vụ.

Chương 3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và điều hành văn phòng.

Bài mẫu 6: Công Tác Soạn Thảo Và Ban Hành Văn Bản Quản Lý Của Viện Khoa Học Lâm Nghiệp Việt Nam Thực Trạng Và Giải Pháp

Đây là bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng về soạn thảo và ban hành văn bản của Viện Khoa Học Lâm Nghiệp Việt Nam. Trình bày cơ sở lý luận về công tác soạn thảo và ban hành văn bản. Nội dung công tác soạn thảo và ban hành văn bản để thấy rằng tầm quan trọng của nó. Giới thiệu về Viện Nghiên cứu Lâm Nghiệp được thành lập năm 1961 là tổ chức sự nghiệp khoa học có chức năng nghiên cứu khoa học, tư vấn trong lĩnh vực lâm nghiệp phục vụ yêu cầu quản lý của nhà nước, Trình bày thực trạng công tác soạn thảo và ban hành văn bản. Từ đó đưa ra những ưu điểm, hạn chế trong công tác soạn thảo và ban hành văn bản tại Viện Khoa Học Lâm Nghiệp. Đây là một trong những bài khóa luận hay về công tác soạn thảo văn bản của trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội. Cấu trúc bài mẫu chia làm 3 chương

Chương 1. Cơ sở lý luận về Công tác soạn thảo soạn thảo và ban hành văn bản quản lý.

Chương 2. Thực trạng Công tác soạn thảo soạn thảo và ban hành văn bản quản lýtại của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam..

Chương 3. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác soạn thảo soạn thảo và ban hành văn bản quản lýtại của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Để tải nội dung của các dạng bài mẫu về Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Văn Phòng bạn hãy liên lạc ngay với trung tâm để được hỗ trợ nhận bài. Để được tư vấn về dịch vụ làm khóa luận tốt nghiệp, tư vấn đề tài phù hợp bạn hãy liên lạc qua số điện thoại hotline 0936885877 hoặc zalo nhé.

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877