Khóa Luận Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng : Đề Tài + Đề Cương

5/5 - (2 bình chọn)

Khóa Luận Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng là một trong những ngành mà các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp Đại Học sẽ phải quan tâm, là bài kiểm tra cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Đây được xem là kỳ thi để ra trường.

Tài Chính Ngân Hàng là gì?

Tài Chính Ngân Hàng là các dịch vụ ngân hàng và tài chính liên quan của Tổ chức Ngân hàng hoặc công ty con của Tổ chức Ngân hàng, bao gồm tài khoản séc và tiết kiệm, tài khoản tiết kiệm sức khỏe, tài khoản thị trường tiền tệ, khoản vay, thẻ tín dụng, dịch vụ quản lý tiền mặt, hạn mức tín dụng , các dịch vụ đầu tư và các dịch vụ ủy thác, được cung cấp trong bất kỳ khoảng thời gian nào mà nhân viên phục vụ hoặc sẽ phục vụ với bất kỳ khả năng nào cho một Tổ chức tài chính và tất cả các ngân hàng và tài chính liên quan các dịch vụ tương tự như dịch vụ ngân hàng và dịch vụ tài chính liên quan.

Đề tài Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng
Đề tài Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng

100 Đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng:

 1. Khóa Luận Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội
 2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tín dụng đối với người nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội
 3. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân Hàng
 4. Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng
 5. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng
 6. Một số biện pháp góp phần cải thiện tình hình tài chính tại Công ty
 7. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty
 8. Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng
 9. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ của khách hàng tại Ngân hàng
 10. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng
 11. Quản trị rủi ro tín dụng KHCN tại Ngân Hàng
 12. Phân tích mối quan hệ giữa trách nhiệm của hội đồng quản trị đến hiệu quả hoạt động của các công ty
 13. Hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng
 14. Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ tín dụng tại ngân hàng
 15. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm và lượng tiền gửi của khách hàng cá nhân vào Ngân hàng
 16. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lượng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng
 17. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của các nông hộ
 18. Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại Ngân Hàng
 19. Phân tích những nhân tố tác động đến nợ xấu khách hàng cá nhân tại Ngân hàng
 20. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua vé số kiến thiết của cá nhân
 21. Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân về dịch vụ thẻ ATM tại NH
 22. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua vé số kiến thiết của cá nhân
 23. Ứng dụng mô hình Z-Score trong Xếp hạng tín dụng khách hàng Doanh nghiệp tại NH
 24. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại PGD Hải An
 25. Khóa Luận Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng : Hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng
 26. Nghiên cứu hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng
 27. Ứng dụng Stress Test để đo lường rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại
 28. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của Hệ thống thông tin quản lý ngân sách
 29. Đánh giá hiệu quả và sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ cho vay ngắn hạn đối với cá nhân phục vụ sản xuất kinh doanh tại ngân hàng
 30. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính của hệ thống Ngân hàng
 31. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng
 32. Phân tích các nguyên nhân làm giảm động cơ tuân thủ thuế thu nhập cá nhân
 33. Thực trạng tuân thủ pháp luật thuế của các DN tại Chi cục thuế Huyện Quảng Ninh
 34. Khóa Luận Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng Đánh giá chất lượng dịch vụ bảo hiểm nhân thọ Manulife tại Ngân hàng
 35. Áp dụng hiệp ước Basel II trong quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng
 36. Đánh giá chất lượng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng
 37. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Fintech trong thanh toán của khách hàng cá nhân
 38. Thực trạng hoạt động cho vay Hội phụ nữ tại Ngân hàng
 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng
 40. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng
 41. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng
 42. Phân tích tác động của đòn bẩy đến rủi ro và lợi nhuận tại Công ty
 43. Nghiên cứu những thuộc tính của ngân hàng quyết định đến chất lượng sản phẩm tín dụng hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho khách hàng cá nhân
 44. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thị giá cổ phiếu của Ngân hàng
 45. Khóa Luận Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng
 46. Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng
 47. Tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành bất động sản
 48. Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại Chi nhánh Ngân hàng
 49. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng
 50. Hoàn thiện quản trị khoản phải thu tiền nước tại Công ty
 51. Mối quan hệ giữa chỉ số giá giao ngay VN30 và giá hợp đồng tương lai VN30 tại thị trường Việt Nam
 52. Phát triển hoạt động cho vay thấu chi tài khoản thẻ tại Ngân hàng
 53. Ứng dụng Stress Test để đo lường rủi ro thanh khoản tại ngân hàng
 54. Đề tài Khóa Luận Ngân Hàng : Phát triển hoạt động cho vay thấu chi tài khoản tại Ngân hàng
 55. Phát triển hoạt động thẻ tín dụng cá nhân tại Ngân Hàng
 56. Khóa luận tốt nghiệp Ngân Hàng : Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Quảng Trị
 57. Phân tích các nhân tố ảnh đến nợ xấu Ngân hàng
 58. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tín dụng cá nhân tại Ngân hàng
 59. Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng
 60. Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ Mobile Banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng
 61. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng
 62. Công tác thẩm định dự án đầu tư trong cho vay tại Ngân hàng
 63. Ứng dụng mô hình Z – Score để xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng
 64. Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng
 65. Ứng dụng mô hình Z – Score để xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng
 66. Ứng dụng mô hình CAMEL để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
 67. Kiểm định mô hình 3 nhân tố FAMA – FRENCH trên sở giao dịch chứng khoán
 68. Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện
 69. Xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 70. Ứng dụng lý thuyết Markowitz xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán niêm yết ở Sở giao dịch chứng khoán
 71. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng
 72. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân
 73. Thực trạng phát trển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng
 74. Đánh giá hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng
 75. Phân tích rủi ro lãi suất tại Ngân hàng
 76. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking của khách hàng
 77. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng
 78. Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng
 79. Thực trạng công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu
 80. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ tín dụng cá nhân tại ngân hàng
 81. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng
 82. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng
 83. Đo lường khả năng trả nợ đúng hạn của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng
 84. Khóa luận tốt nghiệp Ngân Hàng : Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng
 85. Phân tích cổ phiếu VCB của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
 86. Chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng
 87. Đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân Hàng
 88. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng
 89. Thẩm định tài sản đảm bảo trong cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng
 90. Ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 91. Kiểm định mô hình tài sản vốn – CAPM trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 92. Đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc KH tại Ngân hàng
 93. Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng
 94. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm Bảo an tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng
 95. Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng
 96. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ Ngân hàng
 97. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty
 98. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng
 99. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng
 100. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty

Bài Mẫu Khóa Luận Tài Chính Ngân Hàng

Mẫu 1: Khóa Luận Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng: Phân tích hoạt động cho vay tại tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn

Tóm tắt Khóa Luận Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng

Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng tốt nhất trên Thế giới hiện nay. Để có được điều này thì hoạt động Tín dụng của các Ngân hàng là cực kỳ quan trọng khi nó đóng vai trò chủ lực cho việc phát triển của một nền kinh tế, nhận biết được điều này nên em đã xây dựng đề tài “Phân tích hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn”. Với việc nghiên cứu bằng phương pháp định tính, đề tài đã hệ thông hóa được cơ sở lý luận về Tín dụng, tìm hiểu về quy trình cho vay tại PVCB CN Sài Gòn  nhằm giúp chi nhánh nhìn nhận một cách toàn diện về những vấn đề còn tồn tại tại Chi nhánh, từ đó đánh giá và khuyến nghị để giúp ban quản lý, lãnh đạo quản lý chặt chẽ hơn hoạt động cho vay của Ngân hàng.

Khóa luận được thực hiện trên cơ sở kiến thức tích lũy qua quá trình học tập và nghiên cứu thực tiễn phát sinh tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn và thể hiện được những nội dung sau:

Thứ nhất: Tổng hợp lại những vấn đề lý luận cơ bản liên quan tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại NHTM bao gồm những nội dung cơ bản (khái niệm, đặc điểm, vai trò, phân loại) về tín dụng ngân hàng; vai trò của tín dụng ngân hàng đối với khách hàng cá nhân; khái niệm, các chỉ tiêu đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng đối với khách hàng cá nhân. Đây là những nội dung quan trọng tạo cơ sở cho những phân tích ở phần tiếp theo của luận văn.

Thứ hai, cung cấp số liệu, phân tích và đánh giá thưc tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn. Nội dung gồm có: tổng quan về Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn; thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn trong giai đoạn 2017-2021; đánh giá về những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân từ đó làm cơ sở đề xuất những giải pháp, kiến nghị ở chương tiếp theo

Thứ ba, Trên cơ sở kết quả phân tích, khóa luận đề xuất một số giải pháp để giúp Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn tiếp tục nâng cao hiệu quả tín dụng đối với khách hàng cá nhân trong thời gian tới. Đưa ra một số kiến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước có cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho các NHTM nói chung và Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn nói riêng thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng tín dụng, hiệu quả hoạt động kinh doanh và năng lực cạnh tranh.

Lí do chọn đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế hiện nay, nguồn vốn từ ngân hàng đã và đang trở thành nguồn vốn chủ lực của những khách hàng cá nhân, dẫn đến các hoạt động tín dụng cá nhân đang là sản phẩm chủ chốt của nhiều tổ chức tín dụng tại Việt Nam. Sự tham gia của các ngân hàng và luôn chiếm một tỷ trọng cao trong tổng doanh số cho vay, tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt trong mảng kinh doanh này. Tín dụng cá nhân cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tài chính cho khách hàng là cá nhân và hộ gia đình như cho vay tiêu dùng, mua nhà, cho vay cán bộ nhân viên, cho vay cá thể sản xuất kinh doanh… Vì vậy, Việt Nam được xem là mảnh đất vàng của tín dụng cá nhân với quy mô dân số khoảng 90 triệu người, mức thu nhập ngày càng tăng nhưng số người có tài khoản và sử dụng dịch vụ của ngân hàng vẫn còn thấp. Từ đó phát triển tín dụng cá nhân đang là một xu thế và là yêu cầu tất yếu đối với các ngân hàng hiện nay, nhằm tăng cường sự hiện diện, gia tăng thị phần và đang dạng hóa các loại hình sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, góp phần vào việc gia tăng sức cạnh tranh của ngân hàng. Bên cạnh những ưu điểm của tín dụng cá nhân thì hoạt động này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, đòi hỏi ngân hàng phải có trình độ chuyên môn để có thể quản lý tốt hoạt động này và nguồn lực tài chính vững chắc để có thể tồn tại, phát triển cạnh tranh với các ngân hàng khác.

PVcomBank là một trong những ngân hàng với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động tín dụng cá nhân của ngân hàng trong những năm vừa qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, song vẫn còn nhiều tồn tại cần được khắc phục. Đặc biệt PVcomBank là một trong những ngân hàng thương mại vừa được cổ phần hóa nên để bắt kịp với các tổ chức tín dụng ra đời trên địa bàn ngày càng nhiều, đòi hỏi ngân hàng PVcomBank phải có những biện pháp hiệu quả nhằm ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân hơn nữa trong thời gian tới. Từ điều đó em đã chọn đề tài “Phân tích hoạt động cho vay tại tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn” để nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài khóa luận tốt nghiệp tài chính ngân hàng

Mục tiêu chung

Phân tích, đánh giá tình hình tín dụng cá nhân tại PVCB CN Sài Gòn qua các năm 2018 – 2020, đồng thời đề xuất giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân của ngân hàng.

Mục tiêu cụ thể

Khái quát tình hình nguồn vốn và huy động vốn tại PVcomBank Chi Nhánh Sài Gòn.
Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân tại PVcomBank Chi Nhánh Sài Gòn.
Phân tích các tiêu chi đánh giá tín dụng cá nhân tại PVcomBank Chi Nhánh Sài Gòn.
Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân tại PVcomBank Chi Nhánh Sài Gòn.

Đối tượng nghiên cứu

Đề tài nguyên cứu các vấn đề có liên quan đến tín dụng cá nhân của PVcomBank Chi Nhánh Sài Gòn như: nguồn vốn huy động, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ xấu, vòng quay vốn tín dụng và các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng.

Ý nghĩa của đề tài

Việc xác lập một quy trình cấp tín dụng và không ngừng hoàn thiện nó đặc biệt quan trọng đối với một ngân hàng thương mại.

Về mặt hiệu quả, một quy trình cấp tín dụng hợp lý sẽ giúp cho ngân hàng nâng cao chất lượng tín dụng và giảm thiểu rủi ro tín dụng.

Về mặt quản lý, quy trình cấp tín dụng có tác dụng:

Làm cơ sở cho việc phân định quyền, trách nhiệm cho các bộ phận trong hoạt động tín dụng.

Làm cơ sở để thiết lập các hồ sơ, thủ tục vay vốn.

Bố cục đề tài

Đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về cho vay KHCN

Chương 2: Một số vấn đề nghiên cứu tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.

Chương 3: Một số kiến nghĩ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay đối với KHCN tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.

====> THAM KHẢO GIÁ DỊCH VỤ LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Đề cương khóa luận tốt nghiệp Tài Chính Ngân Hàng

Lời mở đầu

 1. Lí do chọn đền tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu chung

2.2. Mục tiêu cụ thể

 1. Đối tượng nghiên cứu
 2. Ý nghĩa của đề tài
 3. Bố cục đề tài

Chương 1 : Cơ sở lý luận chung về cho vay khách  hàng cá nhân

1.1. Khái niệm tín dụng

1.2. Nguyên tác cấp tín dụng

1.3. Điều kiện cấp tín dụng

1.4. Hồ sơ cho vay

1.5. Phân loại quan hệ tín dụng ngân hàng

1.6. Quy trình cho vay

1.6.1. Thẩm định trước khi cho vay

1.6.2. Kiểm tra trong khi vay

1.6.3. Kiểm tra sau khi cho vay

Kết luận chương

Chương 2. Một số vấn đề nghiên cứu tại ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam – Chi nhánh Sài Gòn

2.1.Sơ lược chung về Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)

2.1.1. Giới thiệu về PVcomBank

2.1.2.Giới thiệu về PVcomBank – Chi nhánh Sài Gòn

2.1.3. Sản phẩm tín dụng KHCN tại PVcomBank

2.2. Tình hình hoạt động và mục tiêu tăng trưởng kinh doanh giai đoạn 2018 – 2020

2.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh trong 3 năm gần nhất

2.3. Phân Tích Swot

2.3.1. Điểm mạnh

2.3.2. Điểm yếu

2.3.3. Cơ hội

2.3.4. Thách thức

2.4. Tình hình cho vay cá nhân tại các NHTM ở nước ta

2.5.Đánh giá thực trạng tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại PVcomBank Chi nhánh Sài Gòn

2.5.1. Kết quả đạt được

2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân

Kết luận chương 2

Chương 3. một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay đối với khcn tại pvcombank chi nhánh Sài Gòn

3.1.Những định hướng phát triển:

3.2.Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với khách hàng cá nhân PVcomBank Chi Nhánh Sài Gòn

3.2.1.Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

3.2.2.Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng và kiểm soát tín dụng

3.2.3.Tăng cường công tác đánh giá và xử lý nợ có vấn đề

3.2.4.Mở rộng khai thác thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ

3.3. Một số kiến nghị

3.3.1. Kiến nghị với chính phủ

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước

Kết luận chương

Kết luận

Tài liệu tham khảoI

BẠN CẦN TẢI BÀI FULL LIÊN HỆ QUA ZALO/VIBER 0936885877

Mẫu 2: Khóa Luận Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng : Đề tài “Hoàn thiện công tác dịch vụ khách hàng tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) – Chi nhánh Đà Nẵng – PGD Trưng Nữ Vương”

Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây nền kinh tế thế giới có xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập nền kinh tế, cùng với đó là sự tiến bộ không ngừng của khoa học công nghệ của Cách mạng Công nghiệp  4.0. Thị trường tài chính Việt Nam cũng nằm trong xu hướng đó. Ở Việt Nam hiện có tổng 49 ngân hàng, trong đó bao gồm: 31 ngân hàng TMCP, 4 ngân hàng 100% vốn nhà nước, 2 ngân hàng chính sách, 2 ngân hàng liên doanh, 9 ngân hàng 100% vốn nước ngoài và 1 ngân hàng hợp tác xã. Là con số ấn tượng trong những năm gần đây của thị trường tài chính tại Việt Nam.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) – Chi nhánh Đà Nẵng – PGD Trưng Nữ Vương là một trong số PGD có khối lượng khách hàng giao dịch lớn nhất tại Đà Nẵng. Và cùng với các ngân hàng khác như : Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBANK)….. tung ra thị trường những dịch vụ sản phẩm dành cho đối tượng khách hàng cá nhân là chủ yếu mang tính cạnh tranh cao như: những chương trình lãi suất ưu đãi, cho vay có thế chấp, dịch vụ thu hộ…. Thực sự hấp dẫn và thu hút được những khách hàng tiềm năng.

Với tình hình cạnh tranh khốc liệt như hiện nay thì công tác dịch vụ khách hàng chính là một cơ hội tuyệt vời nhất cho các ngân hàng xây dựng lòng trung thành với khách hàng. Công tác về dịch vụ khách hàng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần giữ chân khách hàng trung thành và thu hút khách hàng mới. Mà từ đó ngân hàng có thể đưa ra các chính sách chương trình khuyến mãi, giá cả, chất lượng sản phẩm giống đối thủ cạnh tranh nhưng chỉ có dịch vụ là yếu tố duy nhất không thể sao chép lại giống nhau 100%, vì dịch vụ là do bản thân con người thực hiện. Từ bộ phận và mỗi nhân viên doanh nghiệp là khác nhau cả về trình độ cũng như nhận thức, do vậy mà sản phẩm dịch vụ mà họ đưa ra cũng khác biệt nhau.

Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng – PGD Trưng Nữ Vương đã trải quan 28 năm xây dựng và phát triển đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Nhưng trong tình hình cạnh trạnh gay gắt của thị trường hiện nay, hầu hết các chi nhánh của Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng đều gặp không ít khó khăn. Một trong những khó khăn đó liên quan đến công tác dịch vụ khách hàng. Là một sinh viên Đông Á đã thực tập tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng – PGD Trưng Nữ Vương, tôi nhận thức được tầm quan trọng của công tác dịch vụ khách hàng là rất cấp thiết và cấp bách đối với Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng – PGD Trưng Nữ Vương. Với mong muốn tận dụng những kiến thức đã học tại trường và giúp ngân hàng có cái nhìn khách quan hơn về công tác dịch vụ khách hàng của mình, để từ đó đưa ra những giải pháp góp phần hoàn thiện chất lượng công tác dịch vụ khách hàng tại ngân hàng, tôi đã chọn đề tài : “Hoàn thiện công tác dịch vụ khách hàng tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng – PGD Trưng Nữ Vương”.

Mục tiêu nghiên cứu

 Mục tiêu chung

Đề tài tập trung đánh giá thực trạng chất lượng công tác dịch vụ khách hàng của Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng – PGD Trưng Nữ Vương, từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện dịch vụ khách hàng tại ABBANK trong thời gian tới.

  Mục tiêu cụ thể

–  Nghiên cứu, hệ thống hóa  một số vấn đề lí luận cơ bản về khách hàng, dịch vụ khách hàng.

– Phân tích, đánh giá chất lượng công tác dịch vụ khách hàng tại  Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng – PGD Trưng Nữ Vương.

–  Đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác dịch vụ khách hàng tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng – PGD Trưng Nữ Vương.

Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng công tác dịch vụ khách hàng tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng – PGD Trưng Nữ Vương thông qua đánh giá trên app của ngân hàng.

Nghiên cứu nhân viên tư vấn tại doanh nghiệp nhằm tìm hiểu cách thức thực hiện và triển khai quy trình hoạt động công tác dịch vụ khách hàng cũng như mức độ hài lòng về công tác dịch vụ khách hàng.

Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi không gian: Đề tài tập trung thực hiện tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng – PGD Trưng Nữ Vương.

Phạm vi thời gian: Số liệu thức cấp về tình hình hoạt động kinh doanh của ABBANK – Chi nhánh Đà Nẵng – PGD Trưng Nữ Vương được thu thập 2018-2020, và các số liệu được thu thập thông qua điều tra, đánh giá của khách hàng trong quá trình thực tập.

Phương pháp nghiên cứu

–  Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp

Dữ liệu sơ cấp là thông tin thu thập được thông qua phỏng vấn và quan sát thực tế. Nội dung phỏng vấn tập trung vào tìm hiểu cảm nhận khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng – PGD Trưng Nữ Vương

–  Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp

Dữ liệu thức cấp là những dữ liệu có sẵn, là các dữ liệu, thông tin liên quan đế các vấn đề công tác dịch vụ khách hàng tại các doanh nghiệp trong và ngoài ngành kinh doanh dịch vụ sản xuất và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

 Một số thông tin trên trang Web của Ngân hàng TMCP An Bình (các thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm, hoạt động kinh doanh…)

 Kết quả báo cáo tình hình hoạt động (vốn, lợi nhuận, chi phí hoạt động, đối tượng khách hàng mà doanh nghiệp hướng tới)

Kết cấu đề tài

Ngoài lời nói đầu, tài liệu tham khảo, phụ lục, đề tài được xây dựng với kết cấu 3 chương như sau:

Chương 1 : Cơ sở lý luận về dịch vụ khách hàng

Chương 2 : Thực trạng công tác dịch vụ khách hàng tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng – PGD Trưng Nữ Vương

Chương 3 : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác dịch vụ khách hàng tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng – PGD Trưng Nữ Vương

Đề cương khóa luận tốt nghiệp Tài Chính Ngân Hàng

Phần Mở Đầu

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Đối tượng nghiên cứu

3.1.      Đối tượng nghiên cứu

3.2.      Phạm vi nghiên cứu

 1. Phương pháp nghiên cứu
 2. Kết cấu đề tài

Chương 1: Cơ sở lý luận về dịch vụ khách hàng

1.1.      Khái niệm, phân loại và tầm quan trọng của khách hàng

1.1.1.  Khái niệm

1.1.2.  Phân loại

1.1.3.  Tầm quan trọng của khách hàng đối với doanh nghiệp

1.1.3.1. Vị trí của khách hàng

1.1.3.2. Vai trò của khách hàng

1.2.      Khái niệm, mục đích và sự cần thiết của dịch vụ khách hàng

1.2.1.  Khái niệm

1.2.2.  Mục đích dịch vụ khách hàng

1.2.3.  Sự cần thiết của dịch vụ khách hàng

1.3.      Nội dung của dịch vụ khách hàng

1.3.1.  Dịch vụ trước khi bán

1.3.2.  Dịch vụ trong khi bán

1.3.3.  Dịch vụ sau khi bán hàng

1.4.      Các yếu tố của dịch vụ khách hàng

1.4.1.  Yếu tố sản phẩm

1.4.2.  Yếu tố thuận lợi

1.4.3.  Yếu tố con người

Chương 2: Thực trạng công tác dịch vụ khách hàng tại ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Đà Nẵng – PGD Trưng Nữ Vương

2.1       Giới thiệu về Ngân hàng TMCP An Bình

2.1.1.  Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.2.  Chức năng và nhiệm vụ

2.1.2.1.  Chức năng

2.1.2.2. Nhiệm vụ

2.1.3.  Cơ cấu tổ chức hoạt động của Chi nhánh

2.1.3.1. Chức năng nhiệm vụ các bộ phận

2.1.4.  Đặc điểm môi trường kinh doanh

2.1.4.1. Lĩnh vực kinh doanh

2.1.4.2. Đặc điểm môi trường kinh doanh

2.1.5.  Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng từ năm 2018 – 2020

2.1.6.  Những thuận lợi và khó khăn của Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng…..

2.1.6.1. Thuận lợi

2.1.6.2. Khó khăn

2.2.      Thực trạng công tác dịch vụ khách hàng tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng

2.2.1.  Dịch vụ trước khi bán hàng

2.2.2.  Dịch vụ trong khi bán

2.2.3.  Dịch vụ sau khi bán

2.3.      Đánh giá thực trạng công tác dịch vụ khách hàng tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng – PGD Trưng Nữ Vương

2.3.1.  Những thành tựu đạt được

2.3.2.  Những hạn chế còn tồn tại

2.3.3.  Nguyên nhân những mặt hạn chế

Chương 3: một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác dịch vụ khách hàng tại ngân Hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng PGD Trưng Nữ Vương

3.1. Định hướng phát triển của ABBANK – Chi nhánh Đà Nẵng – PGD Trưng Nữ Vương

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác dịch vụ khách hàng tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng – PGD Trưng Nữ Vương

3.2.1.  Giải pháp đẩy mạnh công tác chất lượng dịch vụ

3.2.2.  Giải pháp đẩy mạnh công tác chất lượng phục vụ

3.2.3.  Giải pháp hoàn thiện chất lượng nguồn nhân lực

3.3.  Kiến nghị

3.3.1.  Kiến nghị với Ban lãnh đạo ABBANK – Chi nhánh Đà Nẵng

3.3.2.  Kiến nghị với chính quyền địa phương

KẾT LUẬN

BẠN CẦN TẢI BÀI FULL LIÊN HỆ QUA ZALO 0936885877

Đề cương Khóa Luận Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng Mẫu 3: Phát triển dịch vụ Internet – Banking của Ngân Hàng TMCP Quân Đội – PDG Tân Định

Lời mở đầu

 1. Tính cấp thiết

Internet xuất hiện đã mang lại một sự thay đổi to lớn cho cả nền kinh tế, khoa học, kỹ thuật trên thế giới và là một công cụ không thể thiếu trong các hoạt động kinh tế, giáo dục và chính trị. Xu thế toàn cầu hóa về internet đang diễn ra mạnh mẽ trên khắp thế giới, và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Đặc biệt, trong những năm gần đây, internet có sự phát triển bùng nổ. Số người dùng internet tại Việt Nam tính đến cuối tháng 2/2022 đã gần 72.1 triệu người, chiếm hơn 73.2% dân số Việt Nam (Dựa trên báo cáo Digital 2022: Viet Nam của We Are Social). Internet bùng nổ đang đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho sự phát triển kinh tế – xã hội ở nước ta.

Với sự phát triển mạnh mẽ của internet, các NHTM đã cho ra mắt dịch vụ internet banking. Với khả năng xử lý thông tin trực tuyến, dịch vụ ngân hàng điện tử cung cấp các dịch vụ thanh toán và truy vấn trực tuyến cho mọi đối tượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Việc đưa các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng điện tử vào ngân hàng làm đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng truyền thống, mở ra nhiều cơ hội mới, khả năng cạnh tranh mới. Đặc biệt, sự xuất hiện của dịch vụ Internet banking là một thành quả hữu hiệu, đã phá vỡ những rào cản và giới hạn về không gian, thời gian trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng. Dịch vụ Internet banking ra đời là một xu thế tất yếu, đáp ứng được nhu cầu thanh toán qua mạng internet của người dân Việt Nam.

Tuy nhiên, do thói quen tiêu dùng tiền mặt cũng như tâm lý còn e ngại việc bảo mật thông tin cá nhân, và sợ bị mất cấp thông tin tài khoản khi sử dụng dịch vụ Internet banking của người dân Việt Nam nên dịch vụ ngân hàng này chưa phát triển mạnh.

Ngân Hàng TMCP Quân Đội – PGD Tân Định với tiêu chí hoạt động “Trở thành Ngân hàng thuận tiện nhất” nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng dịch vụ với quá trình phát triển của ngân hàng. Trong đó, dịch vụ Internet – Banking là một yếu tố rất quan trọng.

Trong những năm gần đây Ngân Hàng TMCP Quân đội – PGD Tân Định đã triển khai dịch vụ Internet – Banking và đạt được những thành công. Tuy nhiên yêu cầu đặt ra bức thiết là ngân hàng đã quan tâm và đầu tư đúng mức cho chất lượng dịch vụ Internet – Banking chưa. Chất lượng dịch vụ là yếu tố sống còn để Ngân Hàng phát triển ổn định, bền vững và hiệu quả. Khách hàng đến giao dịch không chỉ quan tâm đến chi phí và còn quan tâm đến chất lượng dịch vụ.

Để làm tốt điều này, ngân hàng phải thực hiện nghiên cứu để khám phá các thành phần cấu thành nên sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ Internet banking của mình thông qua kỳ vọng và cảm nhận của khách hàng. Đó là lý do tại sao tôi chọn Đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Tài Chính Ngân Hàng “Phát triển dịch vụ Internet – Banking của Ngân Hàng TMCP Quân Đội – PDG Tân Định” làm đề tài nghiên cứu, nhằm giúp các nhà quản trị ngân hàng có cái nhìn cụ thể hơn về chất lượng dịch vụ của mình. Từ đó có chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ đem lại sự thỏa mãn tối ña cho khách hàng.

 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Các nhân tố ảnh hưởng và cách khắc phục giúp phát triển dịch vụ internet banking tại ngân hàng TMCP Quân Đội – PGD Tân Định

Không gian: tại ngân hàng TMCP Quân Đội – PGD Tân Định

Thời gian: trong khoảng thời gian 2018-2022

 1. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu các vấn đề nhằm phát triển dịch vụ internet banking tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – PGD Tân Định. Tìm hiểu kinh nghiệm phát triển dịch vụ internet banking trên thế giới và các ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp mang tính thực tiễn cao nhằm hạn chế rủi ro này, tạo điều kiện phát triển dịch vụ internet banking tại chi nhánh.

 1. PP Nghiên Cứu

Thu thập và xử lý thông tin từ các nguồn sách báo, các phương tiện truyền thông, các tổ chức, hiệp hội và chi nhánh nơi thực tập.

Đề cương khóa luận tốt nghiệp Tài Chính Ngân Hàng

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1       Giới thiệu chung về Ngân hàng điện tử

1.2       Khái niệm về Internet Banking

1.3       Tiện ích của Internet Banking

1.4       Hình thức đăng ký Internet banking

1.5       Vai trò của Internet Banking

1.5.1   Đối với ngân hàng

1.5.2 Đối với khách hàng

1.6 Một số rủi ro và lưu ý trong việc sử dụng Internet Banking

1.7       Rủi ro giao dịch trong việc sử dụng Internet Banking

1.8       Nguyên tắc đảm bảo an toàn Internet Banking

1.9       Bài học kinh nghiệm về Internet Banking của một số ngân hàng trong nước và trên thế giới

CHƯƠNG 2: Thực trạng về phát triển Internet Banking tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Phòng giao dịch Tân Định

2.1       Giới thiệu về ngân hàng TMCP Quân đội MB bank và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – PGD Tân Định

2.1.1   Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB bank)

2.1.2   Khái quát về Ngân hàng TMCP Quân đội – PGD Tân Định

2.1.3   Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Tân Định

2.1.4   Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân đội Phòng giao dịch Tân Định

2.2       Thực trạng phát triển Internet Banking tại ngân hàng TMCP Quân đội – PGD Tân Định

2.2.1   Các sản phẩm Internet banking

2.2.2   Hoạt động dịch vụ Internet Banking tại ngân hàng

2.2.3   Quá trình quản lý rủi ro Internet Banking

2.2.4   Hạn chế

2.2.5   Nguyên nhân

CHƯƠNG 3: Giải pháp và kiến nghị phát triển giao dịch Internet Banking tại ngân hàng TMCP Quân đội phòng giao dịch Tân Định

3.2       Giải pháp phát triển Internet banking tại Ngân hàng TMCP Quân đội PGD Tân Định

3.2.1 Giải pháp khắc phuc các vấn đề thực tế tại Ngân hàng TMCP Quân đội – PGD Tân Định

3.2.2 Giải pháp vi mô

3.3       Một số kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động Internet banking (Vĩ mô)

3.3.1   Đối với khách hàng

3.3.2   Đối với ngân hàng TMCP Quân đội phòng giao dịch Tân Định

3.3.3   Đối với nhà nước

TÀI LIỆU THAM KHẢO

BẠN CẦN TẢI BÀI FULL LIÊN HỆ QUA ZALO 0936885877

BẠN GẶP KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH VIẾT KHÓA LUẬN HÃY LIÊN LẠC CHO LUẬN VĂN TRI THỨC QUA SỐ ĐT 0936885877 GMAIL: DICHVULUANVANTRITHUC@GMAIL.COM

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877