Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Tài Nguyên Rừng

5/5 - (1 bình chọn)

Bạn đang tìm kiếm các đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về tài nguyên rừng hay nhất hiện nay? Bạn muốn biết các đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về tài nguyên rừng nói những gì? Bài viết sau đây có thể giải quyết các vấn đề của bạn. Mời bạn đọc cùng mình tham gia và tìm hiểu về các đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về tài nguyên rừng độc đáo nhất hay nhất hiện nay.

MỘT SỐ DẠNG ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN RỪNG HAY NHẤT HIỆN NAY

Tài nguyên rừng được coi là một trong những yếu tố quan trọng của bầu sinh quyển trên trái đất. Nó đóng một vai trò trong hệ sinh thái, môi trường và sự sống của con người cũng như sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Có thể thấy, tài nguyên rừng có vai trò hết sức quan trọng đối với con người cũng như hệ sinh thái. Có rất nhiều loại tài nguyên rừng, Rất phong phú và đa dạng. Chính vì vậy, hiện tượng suy thoái rừng hiện nay trên đất nước Việt Nam cũng như thế giới là đáng báo động. Vì vậy, tài nguyên rừng cần được công tác nhà nước quản lý và chăm sóc cũng như bảo vệ các công trình tài nguyên rừng hiện nay trên thế giới cũng như trong nước. Các đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về tài nguyên rừng xoay quanh các vấn đề chăm sóc tài nguyên rừng cũng như duy trì tài nguyên rừng hoặc trình bày những nguyên nhân suy thoái tài nguyên rừng. Cùng mình tham gia tìm hiểu về các dạng đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về tài nguyên rừng hay nhất hiện nay.

 • Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về tài nguyên rừng trong công tác bảo vệ theo pháp luật
 • Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về tài nguyên rừng trong lý luận thực tiễn
 • Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về tài nguyên rừng trong quản lý
 • Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về tài nguyên rừng trong các công trình nghiên cứu
 • Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về tài nguyên rừng trong công tác tổ chức thực hiện

Trên đây là năm vạn đề tài Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về tài nguyên rừng hay nhất hiện nay. Các đề tài trở nên phong phú và đa dạng hơn khi phân tích về những thực trạng liên quan đến các dạng đề tài trên. Cùng mình tìm hiểu một số đề tài luận văn sâu hơn trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng.

Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về Tài Nguyên Rừng
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về Tài Nguyên Rừng

===> Xem Thêm Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước 

ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN RỪNG TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ THEO PHÁP LUẬT

 • Trình bày các chính sách theo quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Thực hiện nghiêm xử lý vi phạm pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Phân tích các hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên rừng theo pháp luật
 • Trình bày các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Các quy định phát triển tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên rừng
 • Quản lý nhà nước về tài nguyên rừng theo quy định của pháp luật
 • Phương thức quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước
 • Phân tích các quy định của pháp luật về tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Nhiều giải pháp đột phá trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Xây dựng pháp luật tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng trong tình hình đổi mới việc điều chỉnh pháp luật kịp thời
 • Điều chỉnh pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Một số hoạt động của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Đánh giá công tác thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên rừng theo quy định của pháp luật
 • Thực trạng công tác thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên rừng theo quy định của pháp luật
 • Phân tích về mặt pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Hoàn thiện chính sách pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Xây dựng tài nguyên rừng Việt Nam theo các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước
 • Chỉnh sữa các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Cải cách các chính sách pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Điều chỉnh chính sách pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Nội dung pháp luật đối với quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Thực trạng thực hiện các hoạt động pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Các quy định của pháp luật về công tác kiểm tra tài nguyên rừng đối với quản lý nhà nước
 • Trình bày vai trò của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Những vấn đề bất cập khi thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Thực hiện nghiêm pháp luật đối với các doanh nghiệp tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Sửa đổi các chính sách pháp luật để tiếp cận mô hình tài nguyên rừng thông minh trong công tác quản lý nhà nước
 • Thực hiện tốt nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên rừng theo pháp luật
 • Những giải pháp nâng cao quản lý hành chính pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng hiệu quả
 • Đánh giá hiệu quả áp dụng quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Thể hiện các chức năng và nhiệm vụ của tài nguyên rừng trong pháp luật quản lý nhà nước
 • Xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Đánh giá hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Phân tích hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước

===> Xem Thêm Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước về Nguồn Nhân Lực

ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN RỪNG TRONG LÝ LUẬN THỰC TIỄN

 • Trình bày các lý luận thực tiễn trong công tác bảo vệ tài nguyên rừng đối với quản lý nhà nước
 • Thực hiện phân tích các lý luận thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Hệ thống cách thức tổ chức quản lý nhà nước về tài nguyên rừng thực tế hiện nay
 • Các chính sách quản lý nhà nước về tài nguyên rừng hiện nay trong công tác tuyển dụng
 • Công tác điều động quản lý tài nguyên rừng đối với quản lý nhà nước
 • Công tác đào tạo và bồi dưỡng tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Các chính sách về tiền lương trong công tác quản lý nhà nước
 • Trình bày các nhiệm vụ chức năng quản lý nhà nước đối với tài nguyên rừng
 • Một số biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Trình bày nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Các thủ tục pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chiến lược quy hoạch và kế hoạch phát triển tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Thực hiện hướng dẫn và tuyên truyền pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Các quy định tổ chức và hoạt động tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Đào tạo và bồi dưỡng cũng như xây dựng đội ngũ công chức trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Trình bày công tác tổ chức nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ đối với các phương pháp quản lý tài nguyên rừng hiện đại trong công tác quản lý nhà nước
 • Thực hiện thống kê nhà nước trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Thực hiện kiểm tra và giải quyết các khiếu nại trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Công tác xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên rừng đối với quản lý nhà nước
 • Thực hiện hợp tác quốc tế về tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Kế hoạch đầu tư phát triển tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Trình bày các quy định thực hiện pháp luật đối với doanh nghiệp trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Quy định các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của nhà nước trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Hệ thống quản lý nhà nước về tài nguyên rừng theo văn bản pháp luật
 • Phân tích các quy định quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Quản lý nhà nước về tài nguyên rừng đối với hàng hóa suất nhập khẩu
 • Xây dựng tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Hẹn chế công tác quản lý rủi ro được áp dụng trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Một số biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Những giải pháp nâng cao công tác quản lý hành chính đối với quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Thực hiện quy trình thủ tục tài nguyên rừng suất nhập khẩu trong công tác quản lý nhà nước
 • Công tác thanh tra kiểm tra tài nguyên rừng đối với quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Xem xét kỷ luật và đề nghị kỷ luật một số cán bộ công chức tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Thực hiện áp dụng các ứng dụng quản lý nhà nước về tài nguyên rừng theo chính sách quản lý
 • Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Hoạch định và thực thi các chiến lược quản lý tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Thực hiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Trình bày công tác giám sát và kiểm tra các hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Đánh giá các hoạt động quản lý nhà nước thực tiễn về tài nguyên rừng
 • Trình bày hậu quả thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Những mặt hạn chế trong công tác quản lý thực tiễn nhà nước về tài nguyên rừng

===> Xem Bảng Giá Làm Luận Văn Thạc Sĩ

ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN RỪNG TRONG QUẢN LÝ

 • Quản lý nguồn tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Bảo đảm hệ sinh thái trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Quản lý các hoạt động tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Những vấn đề thực tiễn trong hoạt động khai thác tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Phân tích yếu tố trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Thực hiện các quy định pháp lý về tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng tổ chức hành chính trong nhà nước
 • Thực hiện phát triển tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng theo khu vực công nghiệp
 • Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng phát triển tạo động lực phát triển doanh nghiệp
 • Trình bày các chính sách và thủ tục tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Công tác lưu trú thủ tục tài nguyên rừng đối với quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Các quy định về tài nguyên rừng đối với hàng hóa suất nhập khẩu trong công tác quản lý nhà nước
 • Các quy định quốc tế về tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng Việt Nam
 • Tìm hiểu quy trình thủ tục tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Tìm hiểu các quy định tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Trình bày hệ thống văn bản quy phạm về tài nguyên rừng đối với công tác quản lý nhà nước
 • Hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Các quy định mới về tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Các quy định về doanh nghiệp đối với tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Các quy định đổi mới về thủ tục hàng hóa suất nhập khẩu tài nguyên rừng đối với quản lý nhà nước
 • Các tình huống liên quan đến quy định tài nguyên rừng đối với thủ tục quản lý nhà nước
 • Các quy định tài nguyên rừng Việt Nam hiện nay trong công tác quản lý nhà nước
 • Thủ tục tài nguyên rừng với hàng hóa suất nhập khẩu qua thương mại điện tử trong công tác quản lý nhà nước
 • Quản lý nhà nước về tài nguyên rừng đối với các quy định tài nguyên rừng về hàng hóa suất nhập khẩu qua thương mại điện tử
 • Cách quy định thực tiễn thủ tục tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Giải pháp nâng cao các quy định tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Thực hiện các quy định trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Trình bày quy định đổi mới trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Quản lý tài nguyên rừng hiệu quả theo quy định của nhà nước
 • Đánh giá công tác khai thác tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Hậu quả khai thác tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Công tác tuyên truyền bảo vệ tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Thực hiện các chính sách quản lý nhà nước về tài nguyên rừng

===> Xem Thêm Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước về Tài Nguyên Nước

ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN RỪNG TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 • Đánh giá công tác tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Tổ chức thực hiện các hoạt động thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Hiệu quả trong công tác tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Thực hiện các chính sách quản lý tài nguyên rừng hiệu quả trong công tác quản lý
 • Phát triển tài nguyên rừng chất lượng trong công tác quản lý nhà nước
 • Vai trò của nhà nước trong công tác quản lý nhà nước về các chính sách phát triển tài nguyên rừng
 • Vai trò của các chính sách phát triển nhân lực trong công tác quản lý nhà nước
 • Thực hiện các chính sách nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Tài nguyên rừng
 • Những vấn đề trong các chính sách nhà nước về quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Các chính sách nhà nước kịp thời trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Thực hiện các chính sách quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Phân tích một số các chính sách của nhà nước trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Xây dựng tài nguyên rừng Việt Nam trong công tác thực hiện chính sách quản lý nhà nước
 • Xây dựng chính sách về thủ tục tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Xây dựng chính sách thương mại trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Phân tích các chính sách tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Các chính sách về thương mại điện tử trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Các quy định trong các chính sách quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Những chính sách của nhà nước hiện nay trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Các chính sách nâng cao trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng theo các chính sách quản lý
 • Nội dung các chính sách quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Đánh giá công tác thực hiện chính sách quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Khảo sát công tác thực hiện chính sách quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Các chính sách của nhà nước kịp thời trong công tác thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Các chính sách phục vụ trong công tác tài nguyên rừng đối với quản lý nhà nước
 • Thực hiện các chính sách đúng theo quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Các chính sách bắt buộc trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Hệ thống các công tác tổ chức thực hiện bảo vệ tài nguyên rừng đối với công tác quản lý nhà nước
 • Những công tác thực tiễn trong chính sách tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên rừng

===> Xem Thêm Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước về Tài Nguyên Biển

ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN RỪNG TRONG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

 • Tuyên truyền các hoạt động bảo vệ tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Nghiên cứu các hoạt động bảo vệ tài nguyên rừng thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước
 • Những vấn đề thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng đối với công trình nghiên cứu bảo vệ tài nguyên rừng
 • Thực tiễn trong vấn đề nghiên cứu quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến việc xây dựng quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên rừng đối với hoạt động đầu tư phát triển
 • Nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên rừng
 • Thực hiện các cơ chế nghiên cứu xây dựng tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Nghiên cứu các hoạt động thực tiễn về tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Nghiên cứu một số vấn đề về tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Nghiên cứu nhằm nâng cao và phát triển tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Vì có một số vấn đề cần đặt ra trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Nghiên cứu xây dựng luật tài nguyên rừng trong công tác quản lý
 • Từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và triển khai công tác quản lý nhà nước về hải
 • Nghiên cứu các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Thực hiện các nghiên cứu về quy định quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Nghiên cứu các văn bản pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Nghiên cứu thủ tục tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Nghiên cứu các hoạt động rũi ro trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Các hoạt động nghiên cứu về rủi ro tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Phân tích các đối tượng nghiên cứu quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Phân tích các vấn đề liên quan đến việc quản lý nhà nước về tài nguyên rừng
 • Nghiên cứu các hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên rừng đối với hoạt động hàng gia công suất khẩu
 • Nghiên cứu các biện pháp quản lý nhà nước về tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh
 • Nghiên cứu quy trình hoạt động tài nguyên rừng công tác quản lý nhà nước
 • Nâng cao chất lượng tài nguyên rừng trong công tác tìm hiểu nghiên cứu tính chất tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Quản lý tài nguyên rừng chất lượng trong công tác quản lý nhà nước khi thực hiện biện pháp nghiên cứu
 • Nghiên cứu lý thuyết quản lý nhà nước về phát triển tài nguyên rừng.
 • Nghiên cứu duy trì và phát triển tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước
 • Nghiên cứu các chính sách phát triển tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước

Đối với nội dung về tài nguyên rừng trong công tác quản lý nhà nước. Thì đây là một trong những đề tài thu hút nhiều vấn đề nghiên cứu nhất và thực hiện các ý tưởng luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về tài nguyên rừng. Hy vọng, bài viết sau đây sẽ giúp bạn có nhiều thông tin để tìm hiểu và lựa chọn nội dung nghiên cứu trong các bài luận văn sau này.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877