Luận Văn Thạc Sĩ Thi Hành Án Dân Sự [99 Đề Tài + 10 Bài Mẫu]

Mục lục

5/5 - (2 bình chọn)

Khóa Luận Tốt Nghiệp Tâm Lý Học là một trong những đề tài mà học viên thường tìm kiếm để làm luận văn tốt nghiệp cho mình, sau đây Luận Văn Tri Thức xin liệt kê danh sách đề tài luận văn về thi hành án dân sự và top 10 bài mẫu luận văn thạc sĩ về thi hành án dân sự hay các bạn có thể tham khảo.

Thi hành án dân sự là gì?

Thi hành án dân sự là việc thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực của tòa án, như các quyết định về hôn nhân gia đình, kinh tế, lao động, các quyết định trong bản án, quyết định về dân sự trong bản án, các bản án khác do pháp luật quy định. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đương sự, bao gồm tổng hợp các hành vi pháp lý nhằm thi hành các bản án, quyết định của Tòa án và các quyết định của cơ quan khác do Nhà nước quy định.

Trong thi hành án dân sự, các bên đương sự có quyền tự định đoạt, thỏa thuận với nhau nhằm thực hiện các quyền, nghĩa vụ dân sự theo bản án, quyết định của Tòa án. Tự nguyện thi hành án dân sự đã trở thành như một nguyên tắc, biện pháp quan trọng trong hoạt động thi hành án dân sự.

Luận Văn Thạc Sĩ Thi Hành Án Dân Sự
Luận Văn Thạc Sĩ Thi Hành Án Dân Sự

99 Đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Thi Hành Án Dân Sự:

 1. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án theo pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam hiện hành
 2. Thỏa thuận thi hành án dân sự theo pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam hiện hành
 3. Thi hành án dân sự – Qua thực tiễn
 4. Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự
 5. Thừa phát lại trong thi hành án dân sự
 6. Kê biên quyền sử dụng đất trong trong thi hành án dân sự qua thực tiễn thực hiện trên địa bàn
 7. Nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự
 8. Biện pháp cưỡng chế kê biên và xử lý tài sản của người phải thi hành án dân sự
 9. Vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự
 10. Pháp luật thi hành án dân sự, thực trạng và giải pháp, liên hệ thực tiễn
 11. Hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay
 12. Biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự
 13. Biện pháp cưỡng chế kê biên và xử lý tài sản của người phải thi hành án dân sự
 14. Vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự
 15. Biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự
 16. Biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ trả tiền trong hoạt động thi hành án dân sự
 17. Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự ở Việt Nam
 18. Hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay
 19. Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự từ thực tiễn
 20. Kiểm tra công tác thi hành án dân sự
 21. Quản lý nhà nước đối với hoạt động thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay
 22. Quản lý nhà nước về cưỡng chế trong thi hành án dân sự
 23. Biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ trả tiền theo pháp luật thi hành án dân sự
 24. Biện pháp phong tỏa tài khoản trong thi hành án dân sự
 25. Công khai thông tin của doanh nghiệp phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo Luật Thi hành án dân sự năm 2014
 26. Kê biên nhà ở theo pháp luật thi hành án dân sự
 27. Xác minh điều kiện thi hành án dân sự theo pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam hiện hành
 28. Vai trò của Thanh tra Bộ Tư pháp trong quản lý nhà nước về thi hành án dân sự
 29. Đấu giá tài sản là nhà, quyền sử dụng đất theo pháp luật thi hành án dân sự
 30. Kê biên tài sản bảo đảm tiền vay ngân hàng trong thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam
 31. Kê biên, bán đấu giá tài sản theo pháp luật thi hành án dân sự
 32. Bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam
 33. Ủy thác thi hành án dân sự theo pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam hiện nay
 34. Cưỡng chế thi hành bản án về thu hồi nợ cho ngân hàng thương mại theo pháp luật thi hành án dân sự
 35. Định giá tài sản theo pháp luật thi hành án dân sự
 36. Các tội tham nhũng trong lĩnh vực thi hành án dân sự
 37. Thực hiện pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự ở Việt Nam
 38. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự
 39. Kê biên tài sản trong thi hành án dân sự theo Luật thi hành án dân sự năm 2014
 40. Xử lý tài sản thế chấp ngân hàng để thu hồi nợ trong thi hành án dân sự
 41. Tổ chức và hoạt động của cơ quan Thi hành án dân sự
 42. Cưỡng chế tài sản là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở trong thi hành án dân sự ở Việt Nam
 43. Nghiên cứu xây dựng Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu ngành thi hành án dân sự
 44. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án theo pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam hiện hành
 45. Thỏa thuận thi hành án dân sự theo pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam hiện hành
 46. Kê biên quyền sử dụng đất trong trong thi hành án dân sự qua thực tiễn
 47. Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự
 48. Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay
 49. Bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự ở Việt Nam
 50. pháp luật về thi hành án dân sự
 51. Thủ tục ban hành Quyết định thi hành án trong Thi hành án dân sự
 52. Tổ chức và hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự
 53. Ủy thác thi hành án dân sự theo pháp luật thi hành án dân sự việt nam hiện nay từ thực tiễn
 54. Thực trạng công tác thi hành án dân sự và giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác thi hành án dân sự
 55. Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự
 56. Cưỡng chế thi hành án dân sự
 57. Các tội tham nhũng trong lĩnh vực thi hành án dân sự ở việt nam hiện nay
 58. Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thi hành án dân sự ở việt nam hiện nay
 59. Xác minh điều kiện thi hành án dân sự theo pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam hiện nay
 60. Hoàn thiện địa vị pháp lý của chấp hành viên trong hệ thống thi hành án dân sự Việt Nam
 61. Giám sát thi hành án dân sự
 62. Thực trạng công tác văn thư tại Tổng cục Thi hành án dân sự – Bộ Tư pháp
 63. Thực hiện pháp luật về thi hành án dân sự
 64. Hoàn thiện địa vị pháp lý của Chấp hành trong thi hành án dân sự tại Việt Nam
 65. Cơ sở lý luận và thực tiễn khắc phục án tồn đọng trong thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay
 66. Quyền khiếu nại về thi hành án dân sự – Từ thực tiễn các cơ quan thi hành án dân sự
 67. Tổ chức và hoạt động của Cục thi hành án dân sự
 68. Vai trò của Thanh tra Bộ Tư pháp trong quản lý nhà nước về thi hành án dân sự
 69. Xác minh điều kiện thi hành án dân sự theo pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam hiện nay
 70. Đấu giá tài sản là nhà, quyền sử dụng đất theo pháp luật thi hành án dân sự
 71. Kê biên tài sản bảo đảm tiền vay ngân hàng trong thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam
 72. Kê biên tài sản trong thi hành án dân sự theo Luật thi hành án dân sự
 73. Cưỡng chế thi hành bản án về thu hồi nợ cho ngân hàng thương mại theo pháp luật thi hành án dân sự
 74. Định giá tài sản theo pháp luật thi hành án dân sự
 75. Các tội tham nhũng trong lĩnh vực thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay
 76. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự
 77. Tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành án dân sự
 78. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chấp hành viên thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay
 79. Tổ chức và hoạt động thi hành án dân sự
 80. Giải quyết khiếu nại trong thi hành án dân sự
 81. Pháp luật về tổ chức và hoạt động của Chi cục thi hành án dân sự ở Việt Nam
 82. Cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong thi hành án dân sự
 83. Hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay
 84. Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự ở Việt Nam
 85. Hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay
 86. Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sựKiểm tra công tác thi hành án dân sự
 87. Biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ trả tiền theo pháp luật thi hành án dân sự
 88. Biện pháp phong tỏa tài khoản trong thi hành án dân sự
 89. Công khai thông tin của doanh nghiệp phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo Luật Thi hành án dân sự năm 2014
 90. Kê biên nhà ở theo pháp luật thi hành án dân sự
 91. Xử lý tài sản thế chấp ngân hàng để thu hồi nợ trong thi hành án dân sự
 92. Tổ chức và hoạt động của cơ quan Thi hành án dân sự
 93. Cưỡng chế thi hành án dân sự từ thực tiễn
 94. Biện Pháp Bảo Đảm Thi Hành Án Dân Sự
 95. Thi Hành Án Dân Sự Liên Quan Đến Phật Giáo
 96. Pháp Luật Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Ở Việt Nam
 97. Xác Minh Điều Kiện Thi Hành Án Dân Sự
 98. Tổ Chức Thực Hiện Cưỡng Chế Thi Hành Án Dân Sự
 99. Pháp luật về thi hành án dân sự đối với doanh nghiệp và thực tiễn

===> DỊCH VỤ LÀM LUẬN VĂN TRỌN GÓI BAO CHỈNH SỬA BÀI

===> HỖ TRỢ TẢI TÀI LIỆU CÁC ĐỀ TÀI TRÊN  BẠN QUÉT MÃ BÊN DƯỚI ĐỂ LIÊN HỆ ZALO 

Danh sách 10 bài mẫu luận văn thạc sĩ thi hành án dân sự hay nhất:

Bài mẫu 1: Luận văn Thạc Sĩ: Biện pháp phong tỏa tài khoản trong thi hành án dân sự từ thực tiễn Thành Phố Đà Nẵng

Đây là một đề tài về Luận Văn Thạc Sĩ Thi Hành Án Dân Sự phong tỏa tài khoản trong thi hành án dân sự ở Đà Nẵng, bài mẫu Học Viện Khoa Học Xã Hội của học viên Lê Thạch Hà trình bày Biện pháp phong tỏa tài khoản, các biện pháp bảo đảm ngày càng thể hiện được vai trò của mình trong thi hành án dân sự tại thành phố Đà Nẵng nói riêng và trên cả nước nói chung, đưa ra một số kiến nghị để khắc phục những hạn chế, khó khăn đã – đang và sẽ xảy ra trong thực tiễn thi hành án dân sự, với mục đích góp phần hoàn thiện pháp luật hơn về biện pháp phong tỏa tài khoản. Luận văn trình bày theo cấu trúc 3 chương

Chương 1. Một số vấn đề lý luận biện pháp phong tỏa tài khoản trong thi hành án dân sự.

Chương 2. Pháp luật và áp dụng pháp luật về biện pháp phong tỏa tài khoản.

Chương 3. Thực tiễn thực hiện biện pháp phong tỏa tài khoản tại thành phố Đà Nẵng và một số kiến nghị.

Bài mẫu 2 : Luận văn Thạc Sĩ: Các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự theo pháp luật việt nam hiện nay từ thực tiễn Thành Phố Hà Nội

Đây là bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Thi Hành Án Dân Sự  theo thực tiễn tại Hà Nội của Học Viên Khoa Học Xã Hội của học viên Lê Xuân Tùng. Luận văn góp phần làm rõ thêm khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, nội dung của các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự và cơ sở của việc quy định các biện pháp này; luận văn phân tích, đánh giá đúng thực trạng các quy định của Luật thi hành án dân sự về các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự và thực tiễn áp dụng quy định các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cấu trúc trình bày 3 chương

Chương 1. Cơ sở lý luận của các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự

Chương 2. Thực trạng pháp luật về các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự qua thực tiễn thực hiện ở thành phố Hà Nội

Chương 3. Định hướng hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự

BẠN CẦN TẢI BẢN GỐC TÀI LIỆU VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA ZALO 0936885877

Bài mẫu 3 : Luận văn Thạc Sĩ: Giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự từ thực tiễn tỉnh Long An

Luận văn cũng đã chỉ ra, phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình chung và thực trạng khiếu nại và giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự tại Long An Đồng thời, công trình này cũng đã nghiên cứu, tổng hợp và đánh giá những thành tựu của công tác giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự của các cơ quan thi hành án dân sự tại tỉnh Long An, phân tích và đánh giá về những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đưa ra một số bài học kinh nghiệm trong thực tế giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự tại tỉnh Long An

Chương 1: Những vấn đề lý luận và pháp lý của giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự .

Chương 2: Thực tiễn giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự tại tỉnh Long An giai đoan từ năm 2012 đến năm 2016

Chương 3: Giải pháp tăng cường hiệu quả giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự tại tỉnh Long An

Bài mẫu 4 : Luận văn Thạc Sĩ Thi Hành Án Dân Sự: Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên

Đây là bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Thi Hành Án Dân Sự về đấu giá tài sản Học Viện Khoa Học Xã Hội của học viên Hoàng Nguyên Khang. Trên cơ sở nghiên cứu về hoạt động bán đấu quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên, các phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật, cũng như các giải pháp về nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về đấu giá tài sản quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất nói chung và ở địa bàn tỉnh Thái Nguyên cần được quan tâm và xem xét.

Chương 1: Những vấn đề chung và quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự.

Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chương 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự.

Bài mẫu 5 : Luận văn Thạc Sĩ Thi Hành Án Dân Sự: Ủy thác thi hành án dân sự theo Pháp luật thi hành án dân sự việt nam hiện nay từ thực tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

Đây là bài mẫu luận văn về ủy thác thi hành án dân sự Học Viện Khoa Học Xã Hội của bạn học viên Nguyễn Văn Hùng. Luận văn đã giải quyết vấn đề cơ sở của những quy định về ủy thác thi hành án dân sự và việc áp dụng pháp luật vào thực tiễn; Nhận diện được những hạn chế, bất cập của chế định ủy thác THADS và các tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện chúng. Từ đó, tìm ra một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, vướng mắc, tồn tại đã nhận diện, góp phần giải quyết các khó khăn, vướng mắc đặt ra trong công tác thi hành án dân sự hiện nay.

Chương 1. Một số vấn đề chung về ủy thác thi hành án dân sự và pháp luật về ủy thác thi hành án dân sự.

Chương 2. Quy định của pháp luật thi hành án dân sự hiện hành về ủy thác thi hành án dân sự.

Chương 3. Thực tiễn thi hành và giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về ủy thác thi hành án dân sự tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

BẠN CẦN TẢI BẢN GỐC TÀI LIỆU VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA ZALO 0936885877

Bài mẫu 6 : Luận Văn Luật Thi Hành Án Dân Sự: Bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự theo theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh

Đây là mẫu luận văn thạc sĩ về đấu giá tài sản của học viên Nguyễn Thị Lan Học Viện Khoa Học Xã Hội. Luận văn nghiên cứu cơ bản, có tính hệ thống về bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự. Thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành và thực tiễn thực hiện pháp luật về bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự,từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chế định này. Cấu trúc gồm 3 chương 65 trang

Chương 1: Những vấn đề lý luận về bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự.

Chương 2: Thực trạng pháp luật về bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự và thực tiễn thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh .

Chương 3: Quan điểm, phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự.

Bài mẫu 7: Pháp luật về tổ chức và hoạt động của Chi cục thi hành án dân sự ở Việt Nam

Đây là bài mẫu luận văn về tổ chức của chi cục thi hành án dân sự của sinh viên khoa luật Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Luận văn đã luận giải làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về thi hành án dân sự như khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, vai trò của thi hành án dân sự cũng như lược sử pháp luật và kinh nghiệm về mô hình tổ chức, hoạt động thi hành án dân sự ở một số quốc gia trên thế giới từ đó rút kinh nghiệm tại Việt Nam.

Luận văn cũng phân tích, đánh giá được thực trạng pháp luật Việt Nam về tổ chức và hoạt động của các Chi cục thi hành án dân sự, chỉ ra những hạn chế, khiếm khuyết trong các quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề này.

Luận văn đã đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của các Chi cục thi hành án dân sự trong thời gian tới

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về pháp luật tổ chức và hoạt động của Chi cục thi hành án dân sự ở Việt Nam.

Chương 2: Pháp luật về tổ chức và hoạt động của Chi cục thi hành án dân sự ở Việt Nam.

Chương 3: Thực trạng pháp luật về tổ chức và hoạt động của Chi cục thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay, quan điểm và kiến nghị hoàn thiện.

Bài mẫu 8: Thi hành án dân sự, từ thực tiễn Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Thi hành án dân sự có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình bảo vệ quyền con người và thực thi công lý, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường ngày nay ở nước ta. Đây là mẫu luận văn thạc sĩ về thi hành án dân sự của sinh viên khoa luật trường Đại Học Quốc Gia Xã Hội. Luận văn góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về THADS; đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng THADS ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, từ đó đề xuất một số quan điểm, giải pháp bảo đảm THADS ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay

Chương 1: Cơ sở lý luận về Thi hành án dân sự.

Chương 2: Thực trạng Thi hành án dân sự ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Chương 3: Quan điểm và giải pháp bảo đảm Thi hành án dân sự ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Bài mẫu 9: Giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự từ thực tiễn Thành Phố Hà Nội

Đây là bài mẫu luận văn thạc sĩ về giải quyết tố cáo thi hành án dân sự của học viên nguyễn thanh phúc Học Viện Khoa Học Xã Hội.

Với kết quả quá trình nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và thông qua tìm hiểu, áp dụng, đánh giá thực tiễn công tác giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự tại Hà Nội, công trình nghiên cứu này đã làm rõ hơn khái niệm Thi hành án dân sự và khái niệm tố cáo và giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự

Luận văn cũng đã chỉ ra, phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình chung và thực trạng tố cáo và giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự tại Hà Nội.

phân tích và đánh giá về những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong thực tế giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự tại thành phố Hà Nội. Đề xuất, giải pháp, kiến nghị được đưa ra trong công trình này với những trọng tâm gồm hoàn thiện các quy định của pháp luật giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự

Chương 1: Những vấn đề lý luận, pháp lý của giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự. Chương 2: Thực trạng giải quyết tố cáo về thi hành án dân tại thành phố Hà Nội.

Chương 3: Phương hướng, giải pháp bảo đảm hiệu quả giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự từ thực tiễn thành phố Hà Nội

Bài mẫu 10: Quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự từ thực tiễn Tỉnh Cà Mau

Thi hành án dân sự là một hoạt động của Nhà nước, mang tính chất hành chính – tư pháp, là một trong những phương pháp để thực thi quyền lực nhà nước, đồng thời cũng là biện pháp để đảm bảo nâng cao pháp chế xã hội chủ nghĩa

Quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự là một trong những biện pháp đảm bảo thực thi quyền lực nhà nước theo dõi, quan sát, kiểm tra một cách chủ động, thường xuyên, liên tục đối với hoạt động cưỡng chế thi hành án dân sự, Chấp hành viên, công chức khác của cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan, cá nhân có liên quan đến việc cưỡng chế thi hành án dân sự

Phân tích cơ sở lý luận về quản lý nhà nước về cưỡng chế trong thi hành án dân sự nói chung và quản lý nhà nước về cưỡng chế trong thi hành án dân sự từ thực tiễn tỉnh Cà Mau nói riêng, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của nó, để từ đó đề xuất các quan điểm, giải pháp đảm bảo cho việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong CCTHADS trong điều kiện hiện nay ở tỉnh Cà Mau.

Chương 1. Những vấn đề lý luận và pháp lý của quản lý nhà nước về cưỡng chế Thi hành án dân sự

Chương 2. Thực trạng quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự ở tỉnh Cà Mau

Chương 3. Định hướng, giải pháp bảo đảm quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự – từ thực tiễn tỉnh Cà Mau

BẠN CẦN TẢI BẢN GỐC TÀI LIỆU VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA ZALO 0936885877

THAM KHẢO BẢNG GIÁ LÀM LUẬN VĂN THẠC SĨ TẠI ĐÂY

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877