Bài Mẫu Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương : Tải Bài Mẫu + Đề Tài

5/5 - (1 bình chọn)

Tiểu luận pháp luật đại cương là một bài viết ngắn về các khái niệm cơ bản và nguyên tắc pháp lý trong lĩnh vực pháp luật. Nó giải thích những định nghĩa chung về pháp luật và các thuật ngữ pháp lý quan trọng, giúp người đọc có được cái nhìn tổng quan về các nguyên tắc pháp lý cơ bản.

Trong tiểu luận pháp luật đại cương, người viết có thể trình bày về các chủ đề như nguồn gốc và cơ quan lập pháp, quyền và nghĩa vụ của công dân, các nguyên tắc cơ bản của hệ thống tư pháp và các nguyên tắc đạo đức và đạo lý trong pháp luật. Tiểu luận này thường được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên học pháp luật hoặc cho những người muốn tìm hiểu về pháp luật một cách tổng quan.

Pháp luật đại cương là gì?

Pháp luật đại cương là một ngành khoa học xã hội nghiên cứu về các nguyên tắc, quy định và hệ thống pháp luật ở một quốc gia. Nó bao gồm các lĩnh vực pháp lý cơ bản như lý thuyết pháp luật, hệ thống tư pháp, pháp luật hình sự, pháp luật dân sự, pháp luật hành chính, pháp luật lao động, pháp luật kinh tế và pháp luật quốc tế.

Pháp luật đại cương đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một hệ thống pháp luật công bằng và hiệu quả. Nó cũng cung cấp một khung pháp lý cho các hoạt động của chính phủ, các tổ chức và các cá nhân, và đảm bảo sự tuân thủ và thực hiện chính đáng của các quy định pháp luật.

Ngoài ra, pháp luật đại cương cũng liên quan đến các nguyên tắc đạo đức và đạo lý trong pháp luật. Nó đòi hỏi sự tôn trọng và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và đạo lý của luật sư, nhà lập pháp, tư pháp viên và những người liên quan khác đến hệ thống pháp luật.

Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương
Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương

Cấu trúc một bài tiểu luận pháp luật đại cương

Cấu trúc một bài Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương thường bao gồm các phần sau:

 • Giới thiệu: Bao gồm lời giới thiệu về chủ đề của bài tiểu luận, mục đích và phạm vi của nó.
 • Nội dung: Bao gồm các phần cụ thể về các khái niệm và nguyên tắc pháp lý đại cương, thông qua các ví dụ, hình ảnh hoặc bản mô tả chi tiết. Mỗi phần nên bắt đầu bằng một câu hỏi hoặc tóm tắt ngắn gọn về nội dung của phần đó.
 • Kết luận: Tóm tắt lại các ý chính đã được trình bày trong bài tiểu luận, nhấn mạnh vào những điểm quan trọng nhất và cung cấp một số suy nghĩ hoặc đề xuất cho tương lai.
 • Tài liệu tham khảo: Liệt kê tất cả các tài liệu tham khảo được sử dụng trong bài tiểu luận, bao gồm các tài liệu từ sách, bài báo, tài liệu trực tuyến hoặc các nguồn tham khảo khác.

Ngoài ra, có thể thêm một phần mở rộng nếu cần thiết, nơi người viết có thể bàn luận thêm về những ảnh hưởng của chủ đề đối với cộng đồng hoặc các khía cạnh pháp lý khác.

===> Báo Cáo Thực Tập Công Ty Luật: Top 7 Bài Mẫu Hay

Đề tài tiểu luận pháp luật đại cương

 1. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 2. Tiểu luận pháp luật đại cương về luật dân sự
 3. Tiểu luận pháp luật đại cương về quyền sở hữu
 4. Thực trạng áp dụng hợp đồng lao động và hướng giải quyết
 5. Phân tích mối quan hệ giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước Việt Nam
 6. Chế định kết hôn trong luật hôn nhân và gia đình việt nam
 7. Hệ thống cơ quan nhà nước Việt Nam ở cấp địa phương theo Luật Hiến Pháp
 8. Tìm hiểu về vấn đề thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý
 9. Hệ thống tổ chức Tòa án nhân dân theo pháp luật hiện hành
 10. Nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 11. Phân tích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức theo quan niệm duy vật biện chứng. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận chung và liên hệ với thực tiễn đổi mới ở nước ta hiện nay
 12. Các giai đoạn phạm tội
 13. Tội phạm và cấu thành tội phạm
 14. Trình bày và so sánh các kiểu pháp luật trong lịch sử
 15. Trình bày và so sánh các kiểu pháp luật trong lịch sử – Từ đó rút ra ưu nhược điểm
 16. Vị thế của Việt Nam trong ASEAN – Thời cơ và thách thức
 17. Quyền và nghĩa vụ công dân trong pháp luật
 18. Tổ chức tư pháp và chức năng của các cơ quan tư pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam
 19. Nhà nước và quyền lực trong pháp luật
 20. Tội phạm và hình phạt trong hệ thống pháp luật Việt Nam
 21. Quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản trong pháp luật
 22. Luật đất đai và quản lý tài sản đất đai trong pháp luật Việt Nam
 23. Luật hôn nhân và gia đình trong pháp luật Việt Nam
 24. Tư pháp hình sự và quy trình xử lý tội phạm trong pháp luật
 25. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong pháp luật Việt Nam
 26. Bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên trong pháp luật.
 27. Tổng quan về hệ thống pháp luật Việt Nam và cơ cấu của nó.
 28. Phân biệt giữa nguyên tắc pháp luật và quy tắc pháp luật.
 29. Vai trò của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật.
 30. Các nguyên tắc và quy tắc của pháp luật hình sự.
 31. Các quy định liên quan đến án phạt, truy cứu trách nhiệm hình sự và quyền bảo vệ của bị cáo.
 32. Tư pháp và hành pháp: Phân biệt giữa hai loại pháp luật này và các quy định liên quan đến việc áp dụng chúng.
 33. Các quyền và trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện pháp luật.
 34. Quyền sở hữu trí tuệ và các quy định liên quan đến bản quyền, thương hiệu và nhãn hiệu.
 35. Luật lao động: Các quy định liên quan đến quyền lợi của người lao động, quyền và trách nhiệm của nhà tuyển dụng, và các quy định về an toàn lao động.
 36. Luật hôn nhân và gia đình: Các quy định liên quan đến việc kết hôn, ly hôn, quyền và trách nhiệm của các bên trong một mối quan hệ hôn nhân.
 37. Tội phạm ma túy: Các quy định liên quan đến các tội phạm liên quan đến ma túy và các biện pháp phòng chống ma túy.
 38. Các quy định về môi trường: Tổng quan về các quy định liên quan đến việc bảo vệ môi trường và các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường.
 39. Quy định về đất đai và quyền sử dụng đất.
 40. Các quy định về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
 41. Các quy định liên quan đến việc đăng ký và quản lý doanh nghiệp.
 42. Các quy định liên quan đến tài sản và thừa kế.
 43. Các quy định về an toàn giao thông đường bộ.
 44. Quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực kinh doanh và thương mại

Bài mẫu Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương

Bài mẫu 1: Án Lệ Và Việc Áp Dụng Án Lệ Tại Việt Nam Và Một Số Quốc Gia Trên Thế Giới

Tiểu luận pháp luật đại cương bao gồm hai chương. Chương I trình bày về cơ sở lý luận của án lệ, bao gồm các vấn đề cơ bản như nguồn gốc và khái niệm của án lệ, đặc điểm của án lệ, vai trò của án lệ trong luật dân sự và ưu điểm và nhược điểm của án lệ. Chương này cũng đề cập đến cấu trúc và quy trình xây dựng một án lệ.

Chương II tập trung vào việc áp dụng án lệ ở Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới. Về Việt Nam, tiểu luận nêu rõ thực trạng việc áp dụng án lệ trong xét xử tại Việt Nam, các quy định hiện hành án lệ trong hệ thống pháp luật, và những yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển án lệ tại Việt Nam cùng chính sách phát triển án lệ trong thời kỳ đổi mới và cải cách. Các nước khác như Hoa Kỳ, Anh và Nhật Bản cũng được đề cập đến việc áp dụng án lệ tại đó.

Tổng quát lại, tiểu luận pháp luật đại cương tập trung vào việc nghiên cứu và trình bày về án lệ, từ cơ sở lý luận cho đến việc áp dụng trong thực tế tại Việt Nam và một số nước trên thế giới.

Tiểu luận này tập trung nghiên cứu về các giai đoạn phạm tội trong pháp luật đại cương.

Bài mẫu 2: Tiểu luận pháp luật đại cương Các giai đoạn phạm tội:

Chương 1 giải thích các khái niệm về các giai đoạn phạm tội, bao gồm chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt. Chương 2 tiếp tục khám phá sâu hơn về giai đoạn chuẩn bị phạm tội, bao gồm khái niệm và trách nhiệm hình sự trong giai đoạn này. Chương này cũng bao gồm phân loại các trường hợp phạm tội chưa đạt.

Chương 3 tập trung vào phạm tội hoàn thành và tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội. Phần đầu của chương giải thích khái niệm phạm tội hoàn thành và thời điểm phạm tội hoàn thành. Phần thứ hai của chương tập trung vào điều kiện của tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội và trách nhiệm hình sự đối với trường hợp này.

Bài mẫu 3: Tiểu luận pháp luật đại cương Nguồn Gốc, Bản Chất Và Vai Trò   Của Pháp Luật

Pháp luật là một hệ thống quy tắc được đặt ra để điều tiết các quan hệ xã hội và giải quyết tranh chấp trong xã hội. Nguồn gốc của pháp luật có thể bắt nguồn từ các quy định tôn giáo, phong tục, tập quán và luật pháp được lập ra bởi các nhà lãnh đạo. Bản chất của pháp luật thể hiện qua tính giai cấp và tính xã hội. Vai trò của pháp luật trong xã hội bao gồm điều tiết và định hướng sự phát triển của các quan hệ xã hội, bảo đảm an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, công bằng và tiến bộ xã hội, và giáo dục cho đất nước. Với lực lượng cầm quyền, pháp luật thể chế hoá chủ trương, đường lối và chỉnh sách, và là vũ khí chính trị để chống lại sự phản kháng trong xã hội. Với nhà nước, pháp luật tạo lập cơ sở pháp lý vững chắc, bảo vệ nhà nước và kiểm soát quyền lực của nhà nước. Cuối cùng, pháp luật còn có vai trò trong việc điều chỉnh các công cụ khác trong xã hội. Với những vai trò đa dạng này, pháp luật trở thành một yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của xã hội.

Bài mẫu 4: Trình bày và so sánh các kiểu pháp luật trong lịch sử

Bài viết nói về khái niệm và luật thay thế các hệ thống pháp luật. Hệ thống pháp luật được xác định bởi một số đặc trưng cơ bản phản ánh bản chất giai cấp, điều kiện tồn tại và phát triển của hệ thống pháp luật trong một hình thức kinh tế xã hội cụ thể. Bài viết giải thích bốn hệ thống pháp luật đã tồn tại trong lịch sử: hệ thống pháp luật nô lệ, phong kiến, tư bản và xã hội chủ nghĩa. Luật là một cấu trúc siêu cấu trúc dựa trên nền tảng kinh tế của một xã hội cụ thể. Bài viết giải thích luật khách quan của sự thay thế các hệ thống pháp luật và vai trò của cách mạng trong quá trình này. Khái niệm về hệ thống pháp luật là cần thiết để nghiên cứu bản chất và chức năng của luật.

Bài mẫu 5: Giáo Dục Pháp Luật: Khái Niệm, Mục Đích, Hình Thức, Phương Pháp, Vấn Đề Hiệu Quả Giáo Dục Ý Thức Pháp Luật, Liên Hệ Thực Tiễn

Tiểu luận “Giáo Dục Pháp Luật: Khái Niệm, Mục Đích, Hình Thức, Phương Pháp, Vấn Đề Hiệu Quả Giáo Dục Ý Thức Pháp Luật, Liên Hệ Thực Tiễn” bao gồm ba chương chính.

Trong chương 1, tác giả trình bày khái niệm giáo dục pháp luật, mục đích của nó, nội dung và hình thức giáo dục pháp luật. Tác giả cũng trình bày các phương pháp giáo dục pháp luật, bao gồm phương pháp giảng dạy, phương pháp thảo luận, phương pháp thực hành và phương pháp giáo dục thông qua việc xây dựng những tình huống thực tế.

Trong chương 2, tác giả trình bày về ý thức pháp luật, thực trạng ý thức pháp luật của người dân hiện nay và các giải pháp để khắc phục và nâng cao ý thức pháp luật. Tác giả cũng trình bày về vai trò của giáo dục pháp luật trong việc nâng cao ý thức pháp luật của mọi người.

Trong chương 3, tác giả trình bày về hai ví dụ liên quan đến việc giáo dục ý thức pháp luật trong thực tế. Ví dụ đầu tiên là về việc giáo dục ý thức pháp luật trong sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trong khi ví dụ thứ hai trình bày về ý thức pháp luật của người dân trong đại dịch Covid-19.

Tóm lại, tiểu luận này trình bày về giáo dục pháp luật, ý thức pháp luật và các giải pháp để nâng cao ý thức pháp luật của mọi người, thông qua các phương pháp giáo dục pháp luật khác nhau. Tác giả cũng trình bày ví dụ về việc áp dụng giáo dục ý thức pháp luật vào thực tế để giúp người đọc hiểu rõ hơn về chủ đề này.

Bài mẫu 6: Vi phạm quyền tác giả ở Việt Nam

Vi phạm quyền tác giả là một vấn đề phổ biến và nghiêm trọng tại Việt Nam. Chương 1 của bài viết trình bày về khái quát chung về quyền tác giả, bao gồm đặc điểm của hành vi xâm phạm quyền tác giả và trách nhiệm pháp luật đối với hành vi này. Chương 2 tập trung vào thực tiễn vi phạm quyền tác giả và các biện pháp hiện nay, bao gồm thực trạng tuân thủ quyền tác giả đối với sinh viên và giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả. Cuối cùng, chương 2 cũng đề cập đến giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên với vấn đề bản quyền.

Việc vi phạm quyền tác giả có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với người sáng tác, cũng như ảnh hưởng đến phát triển văn hóa, khoa học và công nghiệp. Nếu bị phát hiện vi phạm, người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, bao gồm bồi thường thiệt hại và bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, thực tế vi phạm quyền tác giả vẫn diễn ra phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt là trên mạng internet. Để giải quyết vấn đề này, chính phủ đang cố gắng hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả và tăng cường các biện pháp quản lý và kiểm soát. Ngoài ra, giáo dục và nâng cao nhận thức của cộng đồng cũng là một phương pháp quan trọng để giảm thiểu vi phạm quyền tác giả. Tuy nhiên, việc nâng cao nhận thức về bản quyền và quyền tác giả đối với sinh viên vẫn còn hạn chế, đặc biệt là trong môi trường kỹ thuật số. Do đó, cần phải tăng cường giáo dục và cung cấp thông tin để nâng cao nhận thức về quyền tác giả và bản quyền cho cộng đồng.

Bài mẫu 7: Phân tích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức theo quan niệm duy vật biện chứng. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận chung và liên hệ với thực tiễn đổi mới ở nước ta hiện nay

Đây là bài mẫu tiểu luận pháp luật đại cương về Phân tích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức theo quan niệm duy vật biện chứng, ta thấy rằng vật chất luôn đóng vai trò quyết định đối với ý thức, nhưng ý thức lại tác động trở lại vật chất. Mối quan hệ này chỉ có thể thực hiện qua hoạt động thực tiễn của con người. Do đó, việc nâng cao vai trò của ý thức trong quan hệ này là nâng cao năng lực nhận thức các quy luật khách quan và vận dụng chúng trong hoạt động thực tiễn, từ đó đóng góp vào thực tiễn đổi mới của nước ta hiện nay.

Viết bài tiểu luận pháp luật đại cương đòi hỏi sinh viên phải có nhiều kỹ năng, bao gồm khả năng tìm kiếm và phân tích thông tin, kỹ năng viết văn và biên tập, cũng như khả năng phân tích và đưa ra các luận điểm logic. Sinh viên cần phải có khả năng sử dụng các công cụ tìm kiếm thông tin như thư viện, cơ sở dữ liệu pháp lý và internet để thu thập thông tin về vấn đề mà họ đang viết về. Sau khi thu thập được thông tin, sinh viên cần phải có khả năng phân tích và xử lý thông tin để tạo ra các luận điểm logic và đưa ra nhận định về vấn đề đang được thảo luận. Cuối cùng, sinh viên cần phải biết cách viết một bài tiểu luận có cấu trúc logic, chính xác, rõ ràng và hấp dẫn, đồng thời cũng cần phải kiểm tra và chỉnh sửa bài viết của mình để đảm bảo tính đúng đắn và chuyên nghiệp.

Ngoài ra nếu cần sự hỗ trợ, bạn có thể liên hệ dịch vụ viết thuê tiểu luận tại trung tâm. Chúng tôi bao gồm những sinh viên giỏi, giảng viên, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực có thể hỗ trợ các bạn có một bài tiểu luận hoàn thiện nhất.

>><<Hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline (zalo/tele) 0936.885.877

>><< dichvuluanvantrithuc@gmail.com

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877